Zapomoga

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

OD 01 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA

 

Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez:

 

Pocztę Polską:

adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

 

Osobiście:

Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52 (pon.-pt.: godz. 6.00-18.00, sob.: 7.00-11.00)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

wssid@akademia.mil.pl

261-813-876, e.kubik@akademia.mil.pl

261-814-166, a.brzezinska@akademia.mil.pl

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZAPOMOGI?

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:

1. Wniosek o przyznanie zapomogi do pobrania na dole strony.

2. Wniosek z numerem konta do pobrania na dole strony. 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający przejściową trudną sytuację życiową.

Dokumenty należy dostarczyć W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście wniosek wraz z kompletem dokumentów.

  

UWAGA! 

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. 

Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.

 

Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej do pobrania na dole strony.

 

W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo do pobrania na dole strony.