Stypendium Rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 od 10 do 31 października 2022 r.

 

Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez:

 

Pocztę Polską:

adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

 

Osobiście:

Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52 (pon.-pt.: godz. 6.00-18.00, sob.: 7.00-11.00)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

tel. 261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA?

 

STUDENCI:

 I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe wnioski:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów do pobrania na dole strony.

 

2. Wniosek z numerem konta do pobrania na dole strony.

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

Dokumenty należy dostarczyć W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

STUDENCI:

 II, III ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

I, II ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH

 II, III, IV, V ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

Stypendium rektora może otrzymać student lub doktorant, który uzyskał wyróżniające wyniki 

w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższe wnioski:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów lub doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

 

2. Jeden lub więcej załączników do ww. wniosku, dotyczących:

a) wyróżniających wyników w nauce – załącznik nr 3A do pobrania na dole strony.

b) osiągnięć naukowych studenta – załącznik nr 3B do pobrania na dole strony.

c) osiągnięć sportowych – załącznik nr 3D do pobrania na dole strony.

d) osiągnięć artystycznych – załącznik nr 3E do pobrania na dole strony.

3. Wniosek z numerem konta do pobrania na dole strony.

 

UWAGA!

Rodzaje stypendium rektora nie są od siebie zależne.

(w przypadku ubiegania się o stypendium tylko z jednego rodzaju osiągnięć, np. wyróżniających wyników w nauce, należy dostarczyć jedynie załącznik potwierdzający średnią, nie ma potrzeby drukowania i dołączania załączników dotyczących osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych).

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

Dokumenty należy dostarczyć W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 

UWAGA! 

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. 

Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.

Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. podpisów wnioskodawcy, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej do pobrania na dole strony.

 

W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo do pobrania na dole strony.