Stypendium Rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

OD 11 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

WAŻNE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dokumenty dotyczące przyznania świadczeń należy

przesyłać Pocztą Polską na adres: 

al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej

Punkt Podawczy (bud. 52)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

tel. 261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA?

 

STUDENCI:

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH
I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH


1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:

 

1) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów (do pobrania na dole strony)

2) Wniosek z numerem konta (do pobrania na dole strony)

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty należy przesłać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

STUDENCI:

 II, III ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

 I, II ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH

 II, III, IV, V ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:

 

1) Wniosek o  przyznanie stypendium rektora dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów lub doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (do pobrania na dole strony)

2) Załącznik do ww. wniosku, dotyczący:

a) wyróżniających wyników w nauce – załącznik nr 3A (do pobrania na dole strony)

b) osiągnięć naukowych studenta – załącznik nr 3B (do pobrania na dole strony)

c) osiągnięć sportowych – załącznik nr 3D (do pobrania na dole strony)

d) osiągnięć artystycznych – załącznik nr 3E (do pobrania na dole strony)

3) Wniosek z numerem konta (do pobrania na dole strony)

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty należy przesłać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

UWAGA: Rodzaje stypendium rektora nie są od siebie zależne (w przypadku ubiegania się o stypendium tylko z jednego rodzaju osiągnięć, np. wyróżniających wyników w nauce, należy dostarczyć jedynie załącznik potwierdzający średnią, nie ma potrzeby drukowania i dołączania załączników dotyczących osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych).

 

KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową  lub złożyć osobiście wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 

 przesyłać Pocztą Polską na adres: 

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

 składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej

Punkt Podawczy (bud. 4)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

UWAGA! 

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.

 

Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. podpisów wnioskodawcy, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej (do pobrania na dole strony).

 

 

W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo (do pobrania na dole strony)