Zapomoga

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
OD 01 PAŹDZIERNIKA DO 30 CZERWCA
 
Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez:
 
Pocztę Polską:
adres: Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
 
Osobiście:
Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52 (pon.-pt.: godz. 6.00-18.00, sob.: 7.00-11.00)
Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
 
KONTAKT:
 
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZAPOMOGI?
 
KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:
1. Wniosek o przyznanie zapomogi do pobrania na dole strony.
2. Wniosek z numerem konta do pobrania na dole strony.
 
KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający przejściową trudną sytuację życiową.
Dokumenty należy dostarczyć W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).
 
KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście wniosek wraz z kompletem dokumentów.
  
UWAGA! 
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. 
Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.
 
Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.
 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej do pobrania na dole strony.
 
W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo do pobrania na dole strony.