Stypendium Rektora

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

OD 11 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

WAŻNE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dokumenty dotyczące przyznania świadczeń należy

przesyłać Pocztą Polską na adres: 

al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej

Punkt Podawczy (bud. 52)

 

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

KONTAKT:

tel. 261-813-454, m.zeniuk@akademia.mil.pl

 

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA?

 

DOKTORANCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek:

 

1)  Wniosek o  przyznanie stypendium rektora dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów lub doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (do pobrania na dole strony)

2)  Załącznik do ww. wniosku, dotyczący:

a)   wyróżniających wyników w nauce – załącznik nr 3A (do pobrania na dole strony)

b)  osiągnięć naukowych doktoranta – załącznik nr 3C (do pobrania na dole strony)

c)   osiągnięć sportowych – załącznik nr 3D (do pobrania na dole strony)

d)  osiągnięć artystycznych – załącznik nr 3E (do pobrania na dole strony)

3)  Wniosek z numerem konta (do pobrania na dole strony)

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty należy przesłać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu).

 

UWAGA: Rodzaje stypendium rektora nie są od siebie zależne (w przypadku ubiegania się o stypendium tylko z jednego rodzaju osiągnięć, np. wyróżniających wyników w nauce, należy dostarczyć jedynie załącznik potwierdzający średnią, nie ma potrzeby drukowania i dołączania załączników dotyczących osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych).

 

KROK 3 – Należy wysłać drogą pocztową wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 

przesyłać Pocztą Polską na adres: 

al. gen. A. Chruściela 103, 

00-910 Warszawa

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

składać osobiście:

Akademia Sztuki Wojennej

Punkt Podawczy (bud. 4)

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji

 

UWAGA!

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku.

 

Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. podpisów wnioskodawcy, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej (do pobrania na dole strony).

 

W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo (do pobrania na dole strony)