Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. osób niepełnosprawnych

 • Informacja dla osób niepełnosprawnych
  Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się i pracujących w Akademii Sztuki Wojennej Rektor-Komendant powołał Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. 
   
  Kontakt: 
  dr hab. Justyna Lipińska
  Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  bud. 94, pok. 122A
  tel. 261 813 079
  pdon@akademia.mil.pl 
   
  Do zadań głównych Pełnomocnika należy: 
  • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością,
  • podejmowanie czynności mających na celu podniesienie jakości kształcenia i warunków pracy dla osób niepełnosprawnych . 
   
  Jesteśmy w trakcie tworzenia zasad wsparcia, katalogu pomocy. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz jakieś pomysły, sugestie związane z funkcjonowaniem Pełnomocnika to prosimy o kontakt na adres pdon@akademia.mil.pl
 • Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych
  Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
   
  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek  studenta.  Ubiegając się o to stypendium  student dołącza do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w świetle prawa traktowane na równi z tym orzeczeniem. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłaca się za okres na który przypada orzeczenie. 
   
   
  Z pomocy mogą skorzystać wszyscy studenci i doktoranci z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  
   
  Kontakt:
  Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 
  bud. 94, pok. 22
  Ewelina Kubik tel. 261 813 876, e.kubik@akademia.mil.pl  
  Aneta Pieńkowska tel. 261 814 166, a.pienkowska@akademia.mil.pl 
 • Doradca zawodowy dla studentów niepełnosprawnych
  Studenci i doktoranci naszej Uczelni  będący osobami niepełnosprawnymi mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego, w ramach indywidualnych spotkań. 
   
  Kontakt:
  Biuro Karier  
  tel. 261 813 332 
  blok 94, pokój nr 23  
 • Erasmus+  dofinansowanie niepełnosprawnych stypendystów
  Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe fundusze na wyjazd. Stypendystom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie programu, przyznawane przez Narodową Agencję. O to dofinansowanie należy się ubiegać w Narodowej Agencji za pośrednictwem swojej uczelni. 
   
  Link do strony Erasmus+ z informacją dla studentów niepełnosprawnych - https://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/  
   
  Kontakt przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ 
  bud. 2, pok. 114
  tel. 261 814 240 
 • Akty prawne dotyczące niepełnosprawności
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
   
  Tekst ustaw zamieszczony został u dołu strony, w plikach do pobrania.
 • SAVOIR-VIVRE w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnością, czyli poznać – zrozumieć – skutecznie pomagać
  http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/wsparcie/savoir-vivre

 • Przydatne linki
  Zainteresowanych,  potrzebujących i poszukujących informacji z zakresu problematyki  niepełnosprawności  zapraszam do zapoznania się z umieszczonymi poniżej linkami: portali, serwisów, biur i  instytucji.  Zawierają  one informacje, dane, wskazówki  dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych  w naszym kraju, i nie tylko. 
  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Fundacja Szansa dla Niewidomych doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy
  • portal dla osób z niepełnosprawnością - www.niepelnosprawni.pl
  • www.pomocspoleczna.ngo.pl - serwis skierowany do pracowników organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem, pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także do osób indywidualnych, które mogą tu znaleźć informacje o swoich podstawowych uprawnieniach w publikacjach z serii "Poznaj Swoje Prawa".
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie
  • www.mpips.gov.pl - pomoc społeczna Państwa w trudnych sytuacjach życiowych
  • www.nfz.gov.pl - strona Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie mieszczą się informacje dotyczące spraw związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem, również uzdrowiskowym. Zawiera także, obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia i aktualne komunikaty
  • www.bip.gov.pl - Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna
  • www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych
  • www.ipon.pl- korzystanie z tego portalu wymaga zalogowania, można uzyskać poradę prawną,  zawiera aktualne informacje, które są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych. Portal  w opinii osób niepełnosprawnych jest on godny polecenia promuje czat jako formę rozmowy i  daje możliwość wypowiadania swoich poglądów na forum internetowym. Promuje życie towarzyskie i kulturalne,  różnego rodzaju imprezy, targi, sport
  • www.europa.eu- jest oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej. W ocenie zespołu obsługującego strony internetowe EUROPA są one dobrym punktem  wyjścia dla poszukujących informacji i usług udostępnianych przez UE. To łatwy sposób na znalezienie informacji możliwościach nauki i ofertach pracy w 31 krajach Europy. CV zainteresowanych kandydatów, wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą oraz inne informacje udostępnione są przez sieć EURES
  • www.far.org.pl - Inicjatywa stworzenia fundacji  zrodziła się podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce obozu wprowadzającego, który odbył się w sierpniu 1998 roku. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce i powstania  w tym samym roku Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, która prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla wózkowiczów - a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.
  • Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych  zawiera informacje o stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach, które są pomocne dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszelakiego rodzaju informacji wymaga od zainteresowanego zarejestrowania
  • http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc - polityka społeczna Miasta Stołecznego Warszawa
  • https://www.stellavirium.org/ - Projekt Aktywizacji Zawodowej 
  • oferta wsparcia w okresie epidemii
 • Zarządzenie nr 14 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 11.04.2022 r.
side image
Tłumacz języka migowego
zobacz więcej