Mam organizację studencką - jak załatwić formalności?

1. Środki finansowe na działalność organizacji

Organizacja w celu otrzymania środków na planowany projekt składa wniosek finansowy do przewodniczącego URSS lub wyznaczonej przez niego osoby (wzór wniosku do pobrania u dołu strony)

 

Wniosek finansowy musi zawierać:

1) Pełną nazwę organizacji;

2) Nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki;

3) liczbę członków organizacji;

4) Imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna;

5) imię i nazwisko prezesa;

6) imię i nazwisko skarbnika;

7) dane kontaktowe;

8) informacje dotyczące projektu:

a) nazwa projektu;

b) cele projektu;

c) merytoryczne założenia projektu;

d) koordynatora projektu;

e) współorganizatorów projektu;

f) data realizacji projektu;

9) kosztorys projektu;

10) określenie kwoty wnioskowanej na działalność uczelnianej organizacji;

11) podpis prezesa uczelnianej organizacji;

12) podpis skarbnika uczelnianej organizacji;

13) podpis opiekuna uczelnianej organizacji.

 

Wniosek należy złożyć w terminach:

1) do 15 grudnia – na I okres rozliczeniowy (styczeń, luty, marzec);

2) do 15 marca – na II okres rozliczeniowy (kwiecień, maj, czerwiec);

3) do 15 września – na III okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień).

 

2. Sprawozdania

 

Sprawozdanie z przyznanych środków:

Każda uczelniana organizacja, która otrzymała środki finansowe na działalność, składa Rektorowi sprawozdanie finansowe z przyznanych środków do przewodniczącego URSS lub wyznaczonej przez niego osoby (wzór do pobrania u dołu strony)

 

Sprawozdanie finansowe z przyznanych środków musi zawierać:

1) nazwę organizacji,

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki;

3) liczbę członków organizacji,

4) imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna;

5) imię i nazwisko prezesa,

6) imię i nazwisko skarbnika,

7) dane kontaktowe,

8) informacje dotyczące środków finansowych:

a) kwota wnioskowana na działalność uczelnianej organizacji;

b) kwota przyznana na działalność uczelnianej organizacji;

c) kwota wydatkowana na działalność uczelnianej organizacji;

9) informacje dotyczące wydatkowania przyznanych środków finansowych:

a) nazwa usługi/dostawy;

b) wartość faktury brutto.

10) podpis prezesa uczelnianej organizacji;

11) podpis skarbnika uczelnianej organizacji;

12) podpis opiekuna uczelnianej organizacji.

3. Sprawozdanie finansowe należy złożyć w terminach:

1) do 10 marca – za I okres rozliczeniowy;

2) do 10 czerwca – za II okres rozliczeniowy;

3) do 10 grudnia – za III okres rozliczeniowy.

 

Sprawozdania  z działalności organizacji:

Każda zarejestrowana uczelniana organizacja składa Rektorowi za rok ubiegły sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do 30 czerwca każdego roku (wzór do pobrania u dołu strony)

 

Sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji musi zawierać:

1) nazwę organizacji;

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki;

3) imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna;

4) imiona i nazwiska członków zarządu, numer telefonu oraz adres e-mail;

5) dane kontaktowe;

6) główne przedsięwzięcia w ubiegłym roku.

7) listę członków uczelnianej organizacji, zwierającą informację:

a) imię i nazwisko;

b) jednostkę organizacyjną / wydział;

c) rok studiów;

d) numer albumu;

e) własnoręczny podpis.

8) podpis prezesa uczelnianej organizacji;

9) podpis opiekuna uczelnianej organizacji.

 

3. Zmiany

Uczelniana organizacja przedkłada Rektorowi podejmowane akty w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, w tym dotyczące zmiany Regulaminu organizacji oraz zmiany w składzie władz organizacji. Do przedkładanych aktów należy załączyć protokół z posiedzenia władz organizacji. Akt uczelnianej organizacji nieprzedłożony Rektorowi nie posiada mocy prawnej. 

 
4. Konta organizacji w mediach społecznościowych
PRZED założeniem konta organizacji w mediach społecznościowych – prosimy o kontakt z p. Urszulą Płaza-Grossman z WSSDiP (bud. 94 pokój nr 21, tel. 261-813-892, e-mail u.plaza@akademia.mil.pl).
 
 
 
Kontakt
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
bud. 94, p. 5