Mam organizację studencką - jak załatwić formalności?

1. Środki finansowe na działalność organizacji
Organizacja w celu otrzymania środków na planowany projekt składa wniosek finansowy do przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów lub wyznaczonej przez niego osoby (wzór wniosku do pobrania u dołu strony)
 
Wniosek finansowy musi zawierać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji,
2) Liczbę członków organizacji,
3) Imię i nazwisko prezesa,
4) Imię i nazwisko skarbnika,
5) Dane kontaktowe do prezesa i skarbnika organizacji,
6) Informacje dotyczące projektu:
 
a) nazwa projektu,
b) cele projektu,
c) merytoryczne założenia projektu,
d) koordynatora projektu,
e) współorganizatorów projektu,
f) data realizacji projektu,
 
7) Kosztorys projektu:
a) rodzaj kosztów,
b) koszt jednostkowy,
c) finansowanie ze środków URSS,
d) finansowanie z innych źródeł.
 
8) Kwotę wnioskowaną na działalność uczelnianej organizacji,
9) Podpis prezesa oraz opiekuna organizacji.
 
Wniosek należy złożyć do:
1) 15 grudnia na I okres rozliczeniowy (styczeń, luty, marzec);
2) 15 marca na II okres rozliczeniowy (kwiecień, maj, czerwiec);
3) 15 września na III okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień).
 
2. Sprawozdania
 
Sprawozdanie z przyznanych środków:
Każda organizacja, której przyznano środki materialne zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z przyznanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze - (wzór do pobrania u dołu strony)
 
Sprawozdania  z działalności organizacji:
Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej może żądać od władz organizacji sprawozdania z jej działalności za rok poprzedni.
 
3. Zmiany
Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie, za pośrednictwem Wydziału Spraw Studenckich Doktoranckich i Promocji, Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej o przyjęciu lub zmianach regulaminu organizacji oraz o powołaniu zarządu lub zmianach w składzie zarządu. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian, w tym protokół z posiedzenia władz organizacji.
 
4. Konta organizacji w mediach społecznościowych
PRZED założeniem konta organizacji w mediach społecznościowych – prosimy o kontakt z p. Eweliną Kubik z WSSDiP (bud. 94 pokój nr 22, tel. 261-813-876, e-mail e.kubik@akademia.mil.pl).
 
 
 
Kontakt
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
bud. 94, p. 5