Ogólnoakademicka Organizacja Studencka Przywódcy ASzWoj

OOS Przywódcy ASzWoj wyznaczyła sobie cel, którym jest przygotowanie członków organizacji do jak najlepszego pełnienia funkcji przywódczych poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności związanych z przywództwem, a także rozwijaniem dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie. 
 
Swoje statutowe zadania realizuje poprzez organizację konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, powoływanie zespołów badawczych, publikowanie monografii i artykułów naukowych, a także współpracę z instytucjami badawczymi. Kładziemy również nacisk na promowanie pozytywnych cech i dobrych praktyk środowiska przywódczego, nie zapominając o wewnątrzorganizacyjnej, akademickiej i międzyuczelnianej wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń.