OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia  
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Praktyczny 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów licencjackich kierunku obronność i dowodzenie oraz kierunków zbieżnych z profilem kształcenia (np.: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, zarządzanie lotnictwem), którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.  
 
OPIS SPECJALNOŚCI  
Specjalność: obronność państwa. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: teoretycznymi podstawami obronności i teorii walki zbrojnej, uwarunkowaniami analiz i prognoz polemologicznych, podstawami sztuki i myśli operacyjnej, zasadami zabezpieczenia i wsparcia działań militarnych, uwarunkowaniami strategii bezpieczeństwa państwa oraz współpracy cywilno-wojskowej i polityka bezpieczeństwa.   
 
DRODA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry i mają charakter studiów zawodowych. W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego. W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach wojsowo-historycznych, podróżach studyjnych, ćwiczeniach studyjnych.  
 
SYLWETKA ABSOLWNETA 
Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie znał m.in.:  
 • zasady funkcjonowania struktur i instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej oraz występujące relacje z systemami bezpieczeństwa; 
 • mechanizmy funkcjonowania ekonomii i gospodarki państwa oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i obronność; 
 • istotę organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności wielonarodowych, wielokulturowych i zasady ich funkcjonowania; 
 • zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i obronnego, sposoby organizacji i prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 
 • istotę, zasady i wymogi oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w różnych stanach funkcjonowania państwa. 
 
Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie potrafił m.in.:  
 • wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów w pracy zawodowej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności podejmowanych działań; 
 • opracować projekty rozwiązania problemów i przeprowadzenia procedur rozstrzygających oraz formułowania własnych opinii; 
 • dokonywać oceny otoczenia bliższego i dalszego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa; 
 • pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie podczas ćwiczeń podnoszących zdolności systemu bezpieczeństwa państwa. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „OBRONNOŚĆ” otrzymujący tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Będzie to osoba posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym. W szczególności absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętność organizowania działań w sytuacjach kryzysowych. Absolwent posiadając gruntowną wiedzę o systemie bezpieczeństwa państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych i sprawnej realizacji zadań będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponadto będzie posiadał wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych. Absolwent kierunku obronność będzie przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych i będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "obronność", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Michał Przybylak
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku OBRONNOŚĆ!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!