OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia  
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Praktyczny 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów licencjackich kierunku obronność i dowodzenie oraz kierunków zbieżnych z profilem kształcenia (np.: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, zarządzanie lotnictwem), którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.  
 
OPIS SPECJALNOŚCI  
Specjalność: obronność państwa. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: teoretycznymi podstawami obronności i teorii walki zbrojnej, uwarunkowaniami analiz i prognoz polemologicznych, podstawami sztuki i myśli operacyjnej, zasadami zabezpieczenia i wsparcia działań militarnych, uwarunkowaniami strategii bezpieczeństwa państwa oraz współpracy cywilno-wojskowej i polityka bezpieczeństwa.   
 
DRODA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry i mają charakter studiów zawodowych. W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego. W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach wojsowo-historycznych, podróżach studyjnych, ćwiczeniach studyjnych.  
 
SYLWETKA ABSOLWNETA 
Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie znał m.in.:  
 • zasady funkcjonowania struktur i instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej oraz występujące relacje z systemami bezpieczeństwa; 
 • mechanizmy funkcjonowania ekonomii i gospodarki państwa oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i obronność; 
 • istotę organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności wielonarodowych, wielokulturowych i zasady ich funkcjonowania; 
 • zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i obronnego, sposoby organizacji i prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny; 
 • istotę, zasady i wymogi oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w różnych stanach funkcjonowania państwa. 
 
Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie potrafił m.in.:  
 • wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów w pracy zawodowej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności podejmowanych działań; 
 • opracować projekty rozwiązania problemów i przeprowadzenia procedur rozstrzygających oraz formułowania własnych opinii; 
 • dokonywać oceny otoczenia bliższego i dalszego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa; 
 • pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie podczas ćwiczeń podnoszących zdolności systemu bezpieczeństwa państwa. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „OBRONNOŚĆ” otrzymujący tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego. Będzie to osoba posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym. W szczególności absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętność organizowania działań w sytuacjach kryzysowych. Absolwent posiadając gruntowną wiedzę o systemie bezpieczeństwa państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych i sprawnej realizacji zadań będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Ponadto będzie posiadał wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych. Absolwent kierunku obronność będzie przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych i będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
 
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku OBRONNOŚĆ!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "obronność", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Michał Przybylak