OPIS KIERINKU

RODZAJ STUDIÓW
stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie
 
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
 
ADRESACI
absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne
 
OPIS SPECJALNOŚCI      
Specjalność: Obrona terytorialna. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: taktyką Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP, organizacją systemu obrony terytorialnej, podstawami topografii wojskowej, działaniami specjalnymi, rozpoznaniem wojskowym, organizacją i prowadzeniem działań partyzanckich i przeciwpartyzanckich, ochrona infrastruktury krytycznej oraz przygotowaniem obronnym społeczeństwa.
Specjalność: Współczesne konflikty zbrojne. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: metodami analizy konfliktów zbrojnych, historia konfliktów narodowych i etnicznych w Europie, historią europejskiej integracji militarnej, teraźniejszymi zagrożeniami terrorystycznymi, przyczynami konfliktów w strefie poradzieckiej, zasadami i sposobami prowadzenia operacji pokojowych i reagowania kryzysowego oraz geografią konfliktów zbrojnych.
 
DROGA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Studia obejmują sześć semestrów oraz praktykę zawodową w wymiarze 24 tygodni. Studia mają charakter studiów zawodowych. W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego. W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach wojskowo-historycznych, podróżach studyjnych, ćwiczeniach studyjnych wspólnie z żołnierzami zawodowymi kształcącymi się w uczelni.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku studiów „OBRONNOŚĆ” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w specjalnościach: obrona terytorialna, współczesne konflikty zbrojne.
 
Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie znał m.in.:
 • podstawy wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji obronnych oraz ich elementów, przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian oraz rodzaje więzi społecznych i ich historyczną ewolucję;
 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania ekonomii i gospodarki państwa oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i obronność państwa;
 • zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, a w tym podsystemu obronnego, sposoby organizacji i prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w sytuacji zagrożeń, sytuacji kryzysowej i wojny.
Absolwent kierunku dowodzenie będzie potrafił m.in.:
 • wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji, rozszerzoną o analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej;
 • planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz dokonywać wyboru i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • działać w ramach komórek funkcjonalnych stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego realizujących zadania w systemie narodowym i sojuszniczym;
 • identyfikować i analizować zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz definiować mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku obronność otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom zarówno w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, jak i w sytuacjach kryzysowych, będzie przygotowany do pracy na stanowisku w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Będzie rozumiał uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych w aspekcie militarnym i pozamilitarnym. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach.
 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku OBRONNOŚĆ!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "obronność", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Michał Przybylak