OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych. 
 
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.  
 
 FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie). 
 
ADRESACI 

 

Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne. W ofercie edukacyjnej znajdują się zarówno przedmioty ścisłe oraz wywodzące się z nauk społecznych, jak np. zarządzanie. Program kształcenia jest atrakcyjny i umożliwia wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Studenci kierunku Lotnictwo często rozpoczynają pracę w zawodzie już w trakcie trwania studiów, a jako jego absolwenci cieszą się uznaniem na rynku pracy. Możliwość wyboru przedmiotów wykładanych w języku angielskim pozwala studentom rozwinąć kompetencje komunikacyjne na wysokim poziomie, co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność zawodową. 
 
Kierunek Lotnictwo w kwietniu 2018 r. otrzymał Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia". Wyróżnienia są przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tym specjalnościom i kierunkom, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy. 
 
CELE 
Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz bezpieczeństwie, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na bezpieczeństwo. Zapoznanie z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych. 
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI 
W ramach kierunku lotnictwo prowadzone są następujące specjalności: 
 • Organizacje lotnicze 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie 
 
Specjalność Organizacje lotnicze jest ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych; 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie to specjalność przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera/kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego. 
 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW  
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych. 
 • Moduł ogólny (ogólnowydziałowy) 
 • Moduł zasadniczy (kierunkowy) 
 • Moduł ograniczonego wyboru 
 • Moduł swobodnego wyboru 
 
W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI 
Studenci kierunku lotnictwo uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze: 
 • posiadają pogłębioną wiedzę niezbędną do identyfikacji, opisu, modelowania, symulacji i optymalizacji złożonych struktur i procesów realizowanych w instytucjach i organizacjach lotniczych; 
 • dokonują obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności lotniczej;
 • mają świadomość roli społecznej absolwenta kierunku lotnictwo; 
 • w sposób profesjonalny formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie dotyczące lotnictwa. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku Lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą: 
 • instytucje naukowe, 
 • instytucje i organizacje lotnicze, 
 • prywatne podmioty sektora lotniczego, 
 • urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
 
Absolwenci kierunku Lotnictwo posiadają wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. W związku z tym znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści, zajmujący stanowiska w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie. Nowoczesny program kształcenia oraz kompetencje językowe rozwijane na lektoratach języków obcych umożliwiają także podjęcie pracy za granicą, np. w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego. Najzdolniejsi absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole doktorskiej, a po jej ukończeniu kształcić przyszłe pokolenia. 
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku LOTNICTWO!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "lotnictwo", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa