OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych, żołnierzy i pracowników innych służb (policji, straży pożarnej, służby więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej). 
 
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.  
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie). 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. 
 
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych. 
 
CELE 
Przygotowanie do wykonywania zadań na stanowisku menedżera ds. logistyki średniego szczebla zarządzania, a także prowadzenia badań naukowych głównie w obszarze logistyki podmiotów gospodarczych i wojskowych, jednostek administracji publicznej, ośrodków zarządzania kryzysowego. 
  
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI 
W ramach kierunku logistyka prowadzone są następujące specjalności: 
 • logistyka przedsiębiorstwa 
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych 
 • logistyka wojskowa 
 • transport 
 • rachunek ekonomiczny w logistyce 
 
Logistyka przedsiębiorstwa – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw. 
 
Logistyka w sytuacjach kryzysowych – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji rządowej i pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych. 
 
Logistyka wojskowa – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP; 
 
Transport – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. 
 
Rachunek ekonomiczny w logistyce – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do prowadzenia rachunków kosztów logistyki w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach. 
 
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
 
Program studiów obejmuje przedmioty modułu ogólnego (ogólnowydziałowego) i zasadniczego (kierunkowego), a także ograniczonego i swobodnego wyboru. 
 
W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +. 
 
  
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI? 
Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a do głównych z nich należy zaliczyć: 
 • wiedzę o metodach wskazywania rezerw prowadzących do obniżania całkowitych kosztów logistycznych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiających poprawę jakości obsługi klientów; 
 • wiedzę o sposobie wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi; 
 • wiedzę o planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych; 
 • umiejętność modyfikowania lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych; 
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania logistyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie. 
 
Najlepsi studenci logistyki mogą brać udział w projekcie Top Young 100. Ma on na celu budowę wizerunku Polski jako centrum kompetencji logistycznych na skalę Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów na rynku zawodowym. Podczas gali podsumowującej 2019 rok, laureatem w kategorii Supply Chain Young Designer został zespół projektowy, w którym uczestniczyła nasza studentka!  
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Student kierunku logistyka realizuje nowoczesny i atrakcyjny program studiów, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, a mianowicie w: 
 • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, 
 • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, 
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego, 
 • instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych). 
 
Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera ds. logistyki w podmiotach gospodarczych i wojskowych oraz innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i wojskowych, instytucji publicznych i innych organizacji. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej, rachunku ekonomicznego w logistyce. 
 
*** 
 
W 2019 roku kierunek Logistyka, prowadzony na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki wyróżnione w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikatem „Studia z Przyszłością” docenione zostały przez grono ekspertów za oryginalność i wartość merytoryczną programów kształcenia oraz pełne dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku pracy. 
 
Kierunek Logistyka otrzymał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider innowacji” 2019 – otrzymują go te kierunki i specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w procesie dydaktycznym. 
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku LOGISTYKA!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "logistyka", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
mjr dr Waldemar Pawlos