OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych, żołnierzy i pracowników innych służb (policji, straży pożarnej, służby więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej). 
 
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.  
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie). 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. 
 
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych. 
 
CELE 
Przygotowanie do wykonywania zadań na stanowisku menedżera ds. logistyki średniego szczebla zarządzania, a także prowadzenia badań naukowych głównie w obszarze logistyki podmiotów gospodarczych i wojskowych, jednostek administracji publicznej, ośrodków zarządzania kryzysowego. 
  
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI 
W ramach kierunku logistyka prowadzone są następujące specjalności: 
 • logistyka przedsiębiorstwa 
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych 
 • logistyka wojskowa 
 • transport 
 • rachunek ekonomiczny w logistyce 
 
Logistyka przedsiębiorstwa – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw. 
 
Logistyka w sytuacjach kryzysowych – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji rządowej i pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych. 
 
Logistyka wojskowa – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP; 
 
Transport – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. 
 
Rachunek ekonomiczny w logistyce – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do prowadzenia rachunków kosztów logistyki w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach. 
 
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
 
Program studiów obejmuje przedmioty modułu ogólnego (ogólnowydziałowego) i zasadniczego (kierunkowego), a także ograniczonego i swobodnego wyboru. 
 
W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +. 
 
  
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI? 
Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a do głównych z nich należy zaliczyć: 
 • wiedzę o metodach wskazywania rezerw prowadzących do obniżania całkowitych kosztów logistycznych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiających poprawę jakości obsługi klientów; 
 • wiedzę o sposobie wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi; 
 • wiedzę o planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych; 
 • umiejętność modyfikowania lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych; 
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania logistyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie. 
 
Najlepsi studenci logistyki mogą brać udział w projekcie Top Young 100. Ma on na celu budowę wizerunku Polski jako centrum kompetencji logistycznych na skalę Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów na rynku zawodowym. Podczas gali podsumowującej 2019 rok, laureatem w kategorii Supply Chain Young Designer został zespół projektowy, w którym uczestniczyła nasza studentka!  
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Student kierunku logistyka realizuje nowoczesny i atrakcyjny program studiów, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, a mianowicie w: 
 • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, 
 • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, 
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego, 
 • instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych). 
 
Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera ds. logistyki w podmiotach gospodarczych i wojskowych oraz innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i wojskowych, instytucji publicznych i innych organizacji. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej, rachunku ekonomicznego w logistyce. 
 
*** 
 
W 2019 roku kierunek Logistyka, prowadzony na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki wyróżnione w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikatem „Studia z Przyszłością” docenione zostały przez grono ekspertów za oryginalność i wartość merytoryczną programów kształcenia oraz pełne dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku pracy. 
 
Kierunek Logistyka otrzymał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider innowacji” 2019 – otrzymują go te kierunki i specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w procesie dydaktycznym. 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku LOGISTYKA!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "logistyka", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
mjr dr Waldemar Pawlos