OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych, żołnierzy i pracowników innych służb (policji, straży pożarnej, służby więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej).
Istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Część zajęć jest prowadzona przy wykorzystaniu platform internetowych (zdalnie).
 
ADRESACI
Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
 
CELE
Przygotowanie do wykonywania zadań operacyjnych na stanowisku menedżera ds. logistyki, a także podejmowania działalności naukowej w obszarze logistyki podmiotów gospodarczych i wojskowych, jednostek administracji publicznej, ośrodków zarządzania kryzysowego.
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
W ramach kierunku logistyka prowadzone są następujące specjalności:
 • logistyka przedsiębiorstwa – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw;
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji rządowej i pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych;
 • logistyka wojskowa – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP,
 • transport – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych;
 • rachunek ekonomiczny w logistyce – przygotowuje menedżerów ds. logistyki do prowadzenia rachunków kosztów logistyki w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach. 
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Program studiów obejmuje przedmioty modułu ogólnego (ogólnowydziałowego) i zasadniczego (kierunkowego), a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.
 
W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS + oraz do wizyt w cywilnych i wojskowych podmiotach gospodarczych.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a do głównych z nich należy zaliczyć:
 • znajomość i rozumienie na poziomie podstawowym roli logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej;
 • wykorzystywanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu logistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej;
 • posiadanie przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań logistycznych w środowisku gospodarczym i społecznym;
 • gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • wykazywanie aktywności, podejmowanie trudu i wytrwałość w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie logistyki. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Student kierunku logistyka realizuje nowoczesny i atrakcyjny program studiów, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, a mianowicie w:
 • krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego,
 • instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
 
Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika operacyjnego szczebla zarządzania lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, obronności, bezpieczeństwa i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu, logistyki wojskowej, rachunku ekonomicznego w logistyce.
 
Najlepsi studenci logistyki mogą brać udział w projekcie Top Young 100. Ma on na celu budowę wizerunku Polski jako centrum kompetencji logistycznych na skalę Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów na rynku zawodowym. Podczas gali podsumowującej 2019 rok, laureatem w kategorii Supply Chain Young Designer został zespół projektowy, w którym uczestniczyła nasza studentka.
 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku LOGISTYKA!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "logistyka", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
mjr dr Waldemar Pawlos