Kursy Zarządzania Kryzysowego

Uczestnicy kursu
Kursy Zarządzania Kryzysowego są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji.
 
Cel kursu
Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.
 
Problematyka szkoleniowa
Kurs obejmuje 4 dni szkoleniowe, treści kształcenia obejmują, w szczególności problematykę:
 • przygotowania do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych,
 • zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenia analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi,
 • wariantowania rozwiązań problemów reagowania kryzysowego,
 • roli i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego,
 • udziału sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym,
 • zasad powoływania i funkcjonowania zespołów i centr zarządzania kryzysowego,
 • infrastruktury krytycznej – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 • wykonywania oceny ryzyka na wszystkich szczeblach administracji publicznej (cel i zasady tworzenia),
 • zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego – metodyka opracowania siatki bezpieczeństwa dla fazy reagowania na szczeblu adekwatnym do szczebla szkolonej grupy,
 • organizacji działań zarządzania kryzysowego w gminie – opracowanie wybranych dokumentów planu ewakuacji.
 
Zajęcia na kursach odbywają się w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej (ćwiczenia, warsztaty) kształtujące umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniami obronnymi oraz zarządzaniem kryzysowym.
 
W zależności od składu grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników kursu.
 
Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.