REGULAMIN KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
 

 • Organizatorem kursu jest Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej (IHW ASzWoj); 
 • Kurs przygotowawczy prowadzony jest z przedmiotu „historia”.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (lekcje powtórzeniowe z określonych partii programu dla przedmiotu „historia”  – 1h) oraz ćwiczeń (dyskusja nad określonym zagadnieniem, praca z tekstem źródłowym, praca z mapą, wyrabiane u maturzystów nawyku wymiany poglądów – 4h);
 • Celem kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego;
 • Program kursu został oparty na standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego  z poszczególnych przedmiotów (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2013 r.);
 • Dla uczestników zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams; 
 • Harmonogram zajęć z poszczególnych przedmiotów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Akademii;
 • Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przeprowadzania kursów będą przekazywane za pomocą osobnej strony na portalu Akademii Sztuki Wojennej; 
 • Zajęcia odwołane z przyczyn losowych są odpracowywane w innym terminie, o czym Uczestnicy będą informowani z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem;
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgłoszenie tego faktu Samodzielnemu Referentowi Instytutu Historii Wojskowej – Panu Jakubowi Chłopikowi – drogą telefoniczną na numer telefonu – 261814426 lub mailową na adres mailowy – ja.chlopik@akademia.mil.pl podając: 
  - imię i nazwisko,
  - nazwę i adres szkoły, do której się uczęszcza,
  - numer telefonu kontaktowego, 
  - adres mailowy. 
 • Kurs przygotowawczy do matury z przedmiotu: HISTORIA jest kursem DARMOWYM. Uczestnik kursu nie ponosi żadnych opłat z tytułu jego uczestnictwa. 
 • Uczestnik w każdej, dowolnej chwili może zrezygnować z kursu. Rezygnacji dokonuje w formie zgłoszenia w formie elektronicznej do Sekretariatu IHW.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 • Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Sztuki Wojennej, al. Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa, reprezentowany przez Rektora-Komendanta;
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i usług Akademii Sztuki Wojennej wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym (w tym w celu przeprowadzenia procesu organizacji oraz kształcenia na kursie przygotowawczym do matury) na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Akademii, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym – do czasu wycofania zgody;
 • Kursant posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Kursant posiada prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Kursant ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe kursanta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 
 • Każde z sobotnich zajęć będzie trwało po 4 godz. lekcyjne (od 10.00 do 11.30 i od 11.45 do 12.15)
 • Spotkania wykładowe (środa) będą trwały 1 godzinę lekcyjną (od 17.00 do 17.45)
 • Zajęcia sobotnie będą miały system ćwiczeniowy (dyskusja, praca z   tekstem źródłowym i arkuszami maturalnymi z lat poprzednich, praca z mapą). Jest to sprawdzony sposób na ugruntowanie materiału, a kontakt z prowadzącym pozwoli rozwiać wszystkie niejasności. Nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na formę wypowiedzi, zastosowaną metodę pod kątem jej oceny przez egzaminatora. Dzięki temu uczeń nauczy się poprawności w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.
 • Liczba godzin – 12h wykładów oraz 44h ćwiczeń. Razem = 56h
 • W dniu 23 kwietnia 2022 r., planowane jest napisanie przez kursantów próbnej matury z historii będącej formą sprawdzenia wiedzy nabytej przez przyszłych maturzystów. Pytania „maturalne” zostaną ułożone przez prowadzących kurs nauczycieli akademickich w oparciu o szkolną podstawę programową z przedmiotu „historia” obowiązującą w szkołach ponadpodstawowych.