Nasi Wykładowcy

 • Dr Paweł Więckowski
  Doktor nauk humanistycznych. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim (2010). Dysertację doktorską poświęcono humanizacji systemu niewolniczego we wczesnym cesarstwie rzymskim obronił w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2014). Rodowity Szczecinian od 12 lat na emigracji w Warszawie :). Od 2018 roku wykładowca historii w Akademii Sztuki Wojennej. Autor kilkunastu publikacji oraz projektów naukowych, a także organizator i współorganizator niemal 50 konferencji naukowych. Jest naukową rybą dwudyszną, gdyż swoje zainteresowania badawcze rozdziela pomiędzy świat starożytny (prawo rzymskie, historia społeczna starożytnego świata, niewolnictwo w antyku, historia praw człowieka) a regionalizm (historia Pomorza Zachodniego, migracje w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej). Prywatnie pasjonat kotów, stylu art nouveau, kuchni staropolskiej oraz literatury kryminalnej. 
 • Dr Franciszek Dąbrowski
  Absolwent IH UW (dr 2003). Mediewista. Pracownik Archiwum IPN. Adiunkt w IHW ASzWoj. Współredaktor wydawnictw źródłowych dotyczących historii najnowszej Polski. Zastępca red. nacz. "Institute of National Remembrance Review". Zajmuje się historią Polski średniowiecznej i najnowszą (1944-1990), a także archiwistyką. 
 • Dr hab. Dariusz Miszewski
  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1993). W 1998 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalizacja: historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX-XXI w. W latach 1999-2013 był adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2016-2019 w Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego zajmował stanowisko adiunkta w: Katedrze Historii Nowożytnej (2016/2017) i Katedrze Historii (2017/2018) Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie (2018/2019) Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa. W latach 2017-2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Historii i Katedry Nauk o Bezpieczeństwie. Od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Historii Wojskowej ASzWoj. W latach 2003-2019 wypromował 39 magistrów i 62 licencjatów. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się: 1. Stosunki międzynarodowe Europy Środkowej i Wschodniej XX-XXI w.; 2. Mniejszości narodowe i separatyzm w Europie Środkowej i Wschodniej XIX-XXI w.; 3. Polska myśl polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej - idee federacyjna, imperialna i słowiańska XX-XXI w. (d.miszewski@akademia.mil.pl). 
 • Dr Grzegorz Wnętrzak
  Urodził się w 1979 roku w Bielsku-Białej. Jest absolwentem historii, kulturoznawstwa oraz słowianoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim w dyscyplinie historia.  W latach 2003-2016 pracował jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze w szkołach średnich. W latach 2011-2016 prowadził zajęcia z historii Polski i Europy środkowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego W latach 2016-2019 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Od roku 2019 pracuje jako adiunkt w obecnym miejscu. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół genezy konfliktów politycznych i militarnych w Europie Środkowej oraz na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem ich kulturowego podłoża obejmującego kwestie narodowościowe i religijne, a także dzieje ruchów separatystycznych ( ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i innych regionów środkowoeuropejskich) w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pozostałe zainteresowania obejmują dzieje parlamentaryzmu, geografii wyborczej oraz historię transportu kolejowego i turystyki. 
 • Dr hab. Dariusz Rogut
  Historyk dziejów najnowszych, dyrektor Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, wykładowca akademicki i prof. nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej, kierownik Katedry Historii Wojskowej i Studiów nad Obronnością Instytutu Historii Wojskowej tej uczelni, działacz społeczny, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego młodzieżowego ruchu oporu na ziemi łódzkiej oraz losów Polaków, w tym żołnierzy AK, przebywających od 1944 r. w sowieckich obozach dla jeńców wojennych i internowanych (GUPWI), obozach kontrolno-filtracyjnych (PFŁ) oraz obozach koncentracyjnych NKWD-MWD (GUŁag). Jest autorem kilku publikacji zwartych (monografii, wydawnictw źródłowych), kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem kilkunastu monografii zbiorowych. Publikował m.in. w języku gruzińskim, hiszpańskim, łotewskim, rosyjskim, słowackim oraz węgierskim. Poza Polską prowadził kwerendy naukowe m.in. w archiwach estońskich, litewskich, łotewskich oraz rosyjskich. Prelegent w 70 konferencjach, w tym: 20 zagranicznych, 12 międzynarodowych, 24 krajowych oraz 14 popularnonaukowych.