Harmonogram zajęć: WYKŁADY (12 godzin – od 17.00 do 17.45)
 
 • Środa – 26 stycznia (1h) – Źródła historyczne i ich rodzaje, Nauki Pomocnicze Historii. 
 • Środa – 02 lutego (1h) – Historia starożytnego Bliskiego Wschodu (Egipt, Mezopotamia, Persja, Izrael).
 • Środa – 9 lutego (1h) – Historia starożytnej Grecji i Rzymu. Spadek cywilizacji grecko-rzymskiej. 
 • Środa – 16 lutego (1h) – Europejskie cywilizacje wczesnośredniowieczne. Kształtowanie się Domus Europea. 
 • Środa – 23 lutego (1h) – Rozkwit i zmierzch medium aevum. Europa w XII-XV wieku. 
 • Środa – 02 marca (1h) – Kształtowanie się obrazu współczesnego świata w epoce nowożytnej. Wielkie odkrycia geograficzne w XV-XVIII wieku. 
 • Środa – 09 marca (1h) – Reformacja i jej wpływ na obraz społeczeństwa europejskiego w XVI-XVIII stuleciu. 
 • Środa – 16 marca (1h) – Wojny napoleońskie i ich znaczenie dla politycznego obrazu Europy w XIX wieku. 
 • Środa – 23 marca (1h) – La belle epoque. Zmiany cywilizacyjne i narodziny społeczeństwa obywatelskiego na przełomie XIX i XX wieku.
 • Środa – 30 marca (1h) – Koniec La belle epoque. Zarys historii I wojny światowej oraz nowy powojenny porządek społeczno-polityczny. 
 • Środa – 6 kwietnia (1h) – II wojna światowa w ujęciu politycznym i militarnym. Zarys problemu.  
 • Środa – 13 kwietnia (1h) – Zimna Wojna i jej konsekwencje.   
 
Harmonogram zajęć: ĆWICZENIA (DYSKUSJA / PRACA Z TEKSTEM I MAPĄ)
 
 • Sobota – 29 stycznia (4h)
  • Typologia źródeł historycznych (1h)
  • Krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła (1h)
  • Przegląd źródeł historycznych z wybranych epok (2h)


 • Sobota – 5 lutego (4h)
  • Biblia jako źródło historyczne oraz jej istota i rola w kulturze. Interpretacja historycznych zapisów Biblii (1h)
  • Cywilizacje starożytnego Egiptu i Mezopotamii – pismo, religia, miasta, warunki naturalne (1h)
  • Kolonizacja Greków i Fenicjan (1h)
  • Ustrój polityczny greckich polis na przykładzie Aten i Sparty (1h)


 • Sobota – 12 lutego (4h)
  • Kultura i sztuka cywilizacji grecko-rzymskiej (style architektoniczne, literatura, filozofia) (1h)
  • Wojny grecko-perskie (1h)
  • Od królestwa do cesarstwa. Ewolucja ustroju starożytnego Rzymu (1h)
  • Podboje rzymskie (III wieku przed Chr. Do II wieku po Chr.) (1h)


 • Sobota – 19 lutego (4h)
  • Pozaeuropejskie cywilizacja wieków średnich. Świat Islamu, Bizancjum, Chiny oraz Mongołowie (1h)
  • Państwo Karola Wielkiego (1h)
  • Średniowieczna walka o dominium mundi (1h)
  • Wyprawy krzyżowe (1h)


 • Sobota – 26 lutego (4h)
  • Archeologiczne oraz mityczne początki państwa polskiego. Przedchrześcijańska Polska (1h)
  • Organizacja państwa pierwszych Piastów (1h)
  • Od Testamentu Bolesława Krzywoustego po zjednoczenie. Polska w latach 1138-1320 (1h)
  • Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Czy słusznie Kazimierza III nazywamy „Wielkim”? (1h)


 • Sobota – 05 marca (4h)
  • Świat się powiększa. Odkrycia geograficzne oraz ich wpływ na gospodarkę europejską w XVI-XVIII wieku (1h)
  • Renesans, barok, klasycyzm – zarys historii sztuki europejskiej w XVI-XVIII wieku (1h)
  • Wojna Trzydziestoletnia – 1618-1648 (1h)
  • Państwo to JA. Od absolutyzmu ludwikowskiego do Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1h)


 • Sobota – 12 marca (4h)
  • Unie polsko-litewskie w Krewie i Horodle. Teksty źródłowe (1h)
  • Demokracja szlachecka w tekstach źródłowych: Konstytucja Nihil Novi, Hołd Pruski, Unia Lubelska, Sejm Walny (1h)
  • Wiek żelazny w dziejach Rzeczypospolitej (1h)
  • Konstytucja 3 Maja. Tekst źródłowy (1h)


 • Sobota – 19 marca (4h)
  • Rewolucja przemysłowa XVIII-XIX wiek (1h)
  • Wiosna Ludów (1h)
  • Wojna secesyjna (1h)
  • Rywalizacja kolonialna. Chiński i afrykański tort (1h)


 • Sobota – 26 marca (4h)
  • Od Księstwa Warszawskie do Królestwa Polskiego. Ziemie polskie w latach 1807-1830 (1h)
  • Powstanie Listopadowe a styczniowe. Podobieństwa i różnice między obydwoma zrywami niepodległościowymi (1h)
  • Wielka Emigracja (1h)
  • Praca u podstaw. Sytuacja Polaków w trzech zaborach (1h)


 • Sobota – 02 kwietnia (4h)
  • Marsz ku wojnie. Europa w latach 1933-1939 (1h) 
  • ZSRS w epoce Józefa Stalina – 1924-1953 (1h)
  • Żelazna kurtyna w praktyce. Europa w dobie Zimnej Wojny (1h)
  • Rozpad Bloku Wschodniego (1h)


 • Sobota – 09 kwietnia (4h)
  • Józef Piłsudski w propagandzie okresu międzywojennego (1h)
  • Polski żołnierz na frontach II wojny światowej (1h)
  • Propaganda komunistyczna w latach 1945-1989 (1h)
  • NSZZ Solidarność i jego rola w upadku bloku komunistycznego (1h). 


 • Sobota – 23 kwietnia (3h)
  • Matura – egzamin sprawdzający wiedzę kursanta z przedmiotu: HISTORIA w formie stacjonarnej lub elektronicznej (z wykorzystaniem platformy MS Teams i aplikacji dostępnej w Office 365-formes).