Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piractwo w sieci”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Piractwo w sieci”

Akademia Sztuki Wojennej Warszawa, 13 września 2021 roku

 

Organizatorzy:

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa

 

 

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą „Piractwo w sieci”. Odbędzie się ona w formie hybrydowej w dniu 13 września 2021 roku w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Zjawisko „piractwa w sieci” potocznie określenie jest jako działalność polegająca na nielegalnym kopiowaniu i posługiwaniu się własnością intelektualną np. muzyką, filmami, znakami towarowymi bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat. Zjawisko to - poprzez posłużenie się wyrażeniem „piractwo” – powinno wpływać na świadomość i oceny moralne użytkowników, przekonując, że bezprawne dzielenie się informacją z innymi jest niewłaściwe a wręcz równoważne napadaniu na statki (piractwo).

 

Szeroko postępujące zjawisko, jakim jest piractwo komputerowe, jest przez społeczeństwo lekceważone, a wręcz uznawane za coś, co jest „mało poważnym przestępstwem”. Jest to jednak wykroczenie natury prawnej. W nauce wyróżnia się rozmaite typy piractwa komputerowego. Jednym z przykładów piractwa komputerowego jest korzystanie z oprogramowania poprzez brak licencji dostępowej. Powszechne jest także korzystanie z różnych źródeł – programów przeznaczonych „rzekomo” do wymiany treści między użytkownikami, a z reguły są to serwisy, za pośrednictwem których szerzy się nielegalne pobieranie użytkownik od użytkownika rozmaitych dzieł objętych prawem autorskim. Tematyka konferencji obejmuje elementy ukierunkowane na usystematyzowanie wiedzy na temat nielegalnych działań w sieci oraz analizie mechanizmów przeciwdziałających temu zjawisku. 

 

CEL KONFERENCJI:

 

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma na celu omówienie obecnego stanu rzeczy
w obszarze występowania zjawiska piractwa w sieci, przedstawienie przykładów, jak również wpłynąć na świadomość i oceny użytkowników sieci, zachęcając do legalnej dystrybucji drób własności intelektualnej. Rezultaty prowadzonych dyskusji powinny przyczynić się do wypracowania nowych oraz doskonalenia już istniejących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zjawisku piractwa. Ponadto w czasie konferencji będziemy dążyć do:

 • stworzenia platformy współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki;
 • wymiany poglądów oraz doświadczeń na temat realizacji podstawowych zadań w zakresie przeciwdziałaniu piractwu;
 • podjęcia dyskusji nad najważniejszymi problemami piractwa w sieci.

 

ADRESACI KONFERENCJI:

 • przedstawiciele środowisk naukowych
 • użytkownicy sieci

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Bezprawne działania w sieci
 2. Rodzaje piractwa
 3. Piractwo a odpowiedzialność
 4. Piractwo medialne
 5. Przeciwdziałanie piractwu

 

KOMITET NAUKOWY:

 

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj – Przewodnicząca Komitetu

dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj

dr hab. Piotr Milik, prof. ASzWoj

dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

dr hab. Adrian Niewęgłowski, UMCS

dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. UW

dr hab. Urszula Soler, KUL

dr Monika Nowikowska, ASzWoj

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

dr. hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prof. ASzWoj - Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej

dr Monika  Nowikowska – Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej

dr Filip Radoniewicz - Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 13 września 2021 r.
w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00–910 Warszawa

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 • języki konferencji: polski
 • udział w konferencji – bezpłatny

 

 

PROGRAM

 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

 

dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj – Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej

 

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prof. ASzWoj - Kierownik Katedry Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej
oraz Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa 

(9:30 – 9:35)

 

Moderator: dr Monika Nowikowska (ASzWoj)

Uczestnicy: 

prof. dr hab. Jacek Sobczak Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – Przestępstwo bezprawnego uzyskania programu komputerowego art. 278 § 2 k.k. (9:35 – 10:00)

 

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prof. ASzWoj Akademia Sztuki Wojennej – Problematyka jurysdykcji w świecie cyfrowym (10:00 – 10:15)

 

prof. dr hab. Grzegorz Tylec Katolicki Uniwersytet Lubelski – Filtrowanie treści w Internecie  (10:15 – 10:30)

 

Karol Kościński Uniwersytet Warszawski – Nakazy blokujące jako narzędzie zwalczania piractwa internetowego (10:30 – 10:45)

 

dr hab. Ksenia Kakareko Uniwersytet Warszawski – Art. 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako instrument walki z piractwem w sieci (10:45 – 11:00)

 

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie – Piractwo w sieci zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa (11:00 – 11:15)

 

dr Magdalena Rutkowska-Sowa Uniwersytet w Białymstoku - Czy prawa z rejestracji wzorów przemysłowych staną się nową bronią piratów internetowych? (11:15 –11:30)

 

dr hab. Katarzyna Zalasińska prof. UW Uniwersytet Warszawki - Ochrona dzieł sztuki w świecie cyfrowym – aktualne wyzwania (11:30 – 11:45)

 

dr Monika Nowikowska ASzWoj – Dozwolony użytek prywatny a piractwo internetowe (11:45 – 12:00)

dr Filip Radoniewicz Akademia Sztuki Wojennej - Karnoprawna ochrona praw autorskich  w Internecie - aspekty wybrane (12:00 –12:15)

dr Agnieszka Brzostek Akademia Sztuki Wojennej – Rola systemu edukacji w zwalczaniu piractwa komputerowego – rozwiązania przyjęte w wybranych państwach (12:15 – 12:30)

 

 

Panel dyskusyjny (12:30-12:45)

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji