Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie.
G. Santayana, The Life of Reason or the Phases of Human Progress. Introduction and Reason in Common Sense, Vol. VII, Book One, 2011 MIT Cambridge Ma., Londyn, s. 172 (tłum. wł.)

O KLUBIE ABSOLWENTA IHW

 • MISJA I ZADANIA
  Wegecjusz, rzymski pisarz i historyk z IV w. n.e., w traktacie Epitoma rei militaris (Zarys wojskowości) napisał: Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum (zatem kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny).
   
  Po to nam wojsko. Najczęściej spotykana definicja wojska (sił zbrojnych) pochodzi ze „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” Wydawnictwa Akademii Obrony Narodowej. Według tej publikacji wojsko stanowi wyspecjalizowany organ państwa, który podlega bezpośrednio centralnej władzy wykonawczej, jest przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju, a także posiada monopol na stosowanie przemocy zbrojnej, broni i środków przymusu.
   
  Wojsko stanowi zatem szczególną instytucję państwa. Siły zbrojne charakteryzują się także solidarnością zespołową i odrębnym zestawem wartości opartym na patriotyzmie, honorze i miłości do ojczyzny. Armia to także „ścisła organizacja” i „bezwzględna dyscyplina”, z jasno określoną hierarchią stopni i kulturą bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i rozkazom. Jak zaznacza Konstytucja RP, wojsko znajduje się także poza polityką i wszelkimi sporami wewnątrz państwa — zapewnia jego bezpieczeństwo i broni interesu narodowego. Tak też powinna być badana jego historia.
   
  Wojsku potrzebna jest teoretyczna refleksja dotycząca współczesnych wyzwań związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym. Powinna ona być wielostronna i interdyscyplinarna, ale też osadzona w ogólnej perspektywie, aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Powinna także, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i na użytek praktyków — wskazać jak najskuteczniej posługiwać się instrumentami siły militarnej, w tym wywiadem i kontrwywiadem.
   
  Dlatego działalność Instytutu Historii Wojskowej ma charakter interdyscyplinarny i jest ukierunkowana na zagospodarowanie istotnego dla bezpieczeństwa Państwa obszaru poszukiwań i kształcenia leżącego na styku:
  • historii — pojmowanej jako nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa i o procesach ich rozwoju;
  • politologii — postrzeganej jako nauka o teorii polityki, myśli społeczno-politycznej, o państwie i systemach politycznych;
  • nauk o bezpieczeństwie — postrzeganych jako sposób wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu instytucji stojących na straży bezpieczeństwa Państwa.
   
  Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej w obszarach Historii Wojskowej, Wywiadu i Kontrwywiadu, Historii Wojskowości oraz Studiów nad Obronnością. W tych zakresach współpracuje on oraz wspiera wysiłki dydaktyczne
  i badawcze Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi on badania dotyczące uwarunkowań powstania oraz ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych, jak też ich wpływu na kształtowanie się systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Analizuje on również współczesne wojny i konflikty zbrojne i bada uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego. Badania takie, dzieje dotychczasowej myśli, mają pomóc w wytropieniu tych wątków, które w zmienionym środowisku bezpieczeństwa pomogą utkać nowe, autentyczne historycznie i przydatne praktycznie, konstrukcje.
  W ramach Instytutu działają trzy katedry: Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Katedra Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością oraz Katedra Służb Specjalnych.
   
  Instytut zajmuje się:
  • badaniem historii wojskowej, zwłaszcza wojska jako instytucji, w tym historią i najbardziej efektywnymi sposobami wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu wojskowego,
  • historią wojskowości — dziejami organizacji i metodami działania wojska, w tym historią sztuki wojennej,
  • historycznymi studiami nad obronnością — elementami umożliwiającymi skuteczne przeciwstawianie się zagrożeniom polityczno-militarnym.
  Obecnie IHW prowadzi kolejne edycje studiów podyplomowych — niestacjonarne podyplomowe studia działań analityczno-informacyjnych w wymiarze bezpieczeństwa oraz niestacjonarne podyplomowe studia „Służby specjalne”.
  W planach jest także przygotowanie kolejnych edycji studiów podyplomowych „Turystyka historyczno-militarna”.
   
  Celem kształcenia w ramach niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Działań Analityczno-informacyjnych w Obszarze Bezpieczeństwa jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji jego absolwentów do identyfikowania oraz oceny współczesnych zagrożeń i szans, zarówno w wymiarach międzynarodowym, regionalnym, jak i narodowym. Mają one także przygotować do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych na trzech najważniejszych poziomach: politycznym, strategicznym i operacyjnym — z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych.
   
  Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta tych studiów do pracy na stanowiskach związanych z rozpoznawaniem, a także ocenianiem współczesnych wyzwań, szans oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Państwa. Merytoryczne umiejętności, które będą kreowane w toku studiów odnoszą się do umiejętności wykrywania i oceny zagrożeń, a także planowania, organizowania i realizacji działań analityczno-informacyjnych. To także pozyskanie odpowiedniego warsztatu, przydatnego do skutecznej implementacji procesów i procedur dotyczących sposobów prowadzenia analiz oraz przygotowania produktów informacyjnych dla najważniejszych organów Państwa.
   
  Program studiów podyplomowych „Służby Specjalne” pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Szczególną uwagę program studiów poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W programie nauczania uwzględnione są aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania Program studiów Służb Specjalnych ma uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, pozwolić na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej
  z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw.
   
  Zdobyte umiejętności pozwolą na nabycie umiejętności samodzielnego analizowania informacji i poszerzą zakres wykorzystania wiedzy z zakresu dziejów służb specjalnych analizie bieżących wydarzeń w tym obszarze. Studia mają przygotować Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa oraz pogłębić specjalistyczną wiedzę w zakresie tematyki służb specjalnych.
   
  Studia podyplomowe „Turystyka historyczno-militarna” mają natomiast zapewniać przygotowanie metodyczne i praktyczne żołnierzy oraz pracowników wojska do realizacji zadań administracyjnych i organizacyjnych oraz dydaktyczno-wychowawczych w obszarze procesów rozwojowych turystyki kulturowej, jako formy edukacji w zakresie historyczno-militarnym skierowanej do żołnierzy, pracowników wojska, ich rodzin i otoczenia społecznego.
   
  Instytut Historii Wojskowej podjął także wysiłki ukierunkowane na utworzenie nowego kierunku studiów – historii, który ma przygotowywać kadry wyspecjalizowane zarówno w prowadzeniu badań historycznych, których wyniki będą mogły zostać wykorzystane w bieżącej pracy struktur militarnych i instytucji zaangażowanych w działania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz procesach planistycznych, jak i działań analitycznych, które mogą odgrywać ważną rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. Planuje się, że będzie on przygotować studentów do przyszłej pracy m.in. w placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, archiwach, wydawnictwach, organach administracji państwowej, samorządowej i innych strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w tym w siłach zbrojnych.