Informacja dla kandydatów do stopnia doktora

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie nie prowadzimy szkoły doktorskiej. 
 
Uzyskanie stopnia doktora możliwe jest w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie jedynie w trybie eksternistycznym, zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
 
Aby ubiegać się o stopień doktora w trybie eksternistycznym należy:
  • indywidualnie, spośród profesorów Akademii znaleźć kandydata na promotora swojej rozprawy doktorskiej, przeprowadzić z nim konsultacje oraz uzyskać jego zgodę na sprawowanie opieki promotorskiej,
  • pod opieką kandydata na promotora przeprowadzić badania wstępne, opracować koncepcję pracy, przeprowadzić badania zasadnicze oraz opracować rozprawę doktorską,
  • uzyskać certyfikat znajomości językowej na poziomie B2,
  • kandydaci, którzy nie ukończyli studiów doktoranckich zapoznają się z wymaganiami związanymi z uzyskaniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji i zdając odpowiednie egzaminy uzyskują poświadczenie tych kwalifikacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone zostaną w oddzielnym dokumencie, który zostanie opublikowany po zakończeniu procedury jego opracowania;
  • około 3-4 miesiące przed wydrukowaniem (złożeniem) rozprawy doktorskiej, należy złożyć wniosek do przewodniczącego Rady dyscypliny o wyznaczenie promotora,
  • po pomyślnym wyznaczeniu przez Radę dyscypliny promotora oraz zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy złożyć do przewodniczącego Rady dyscypliny wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wniosek ten inicjuje zasadniczy tok tego postępowania.
 
Uwaga:
Proszę mieć na uwadze, że obecnie nie istnieje procedura otwarcia przewodu doktorskiego, dlatego wszczynanie postępowania następuje wtedy, gdy praktycznie finalizujemy opracowywanie rozprawy doktorskiej. Wcześniej można jedynie zwracać się do Sekretariatu Rad Dyscyplin Naukowych o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości (sekretariatrdn@akademia.mil.pl, tel. 261-813-735 lub 261-813-178).
 
Dokumenty do zapoznania się: 
  • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (załącznik do uchwały Nr 65/2019 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 10 października 2019 r.),
  • Szczegółowy zakres czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (załącznik do Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 25 listopada 2019 r.),
  • Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (algorytm),
  • wzory dokumentów.
None