Informacje dla cudzoziemców

Formy kształcenia cudzoziemców w Akademii Sztuki Wojennej

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zwane dalej „Cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać w Akademii Sztuki Wojennej:
 • studia pierwszego stopnia;
 • studia drugiego stopnia;
 • jednolite studia magisterskie;
 • studia podyplomowe;
 • staże habilitacyjne;
 • staże naukowe lub szkolenia specjalizacyjne;
 • kursy dokształcające, w tym kursy języka polskiego oraz roczne kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim;
 • studenckie praktyki zawodowe oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Warunki konieczne
 1. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 2. Znajomość języka polskiego – dla studiów i szkoleń prowadzonych w języku polskim. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 •  ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub:
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub:
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć i studiowania

Cudzoziemcy mający prawo do studiowania w języku polskim bez opłat, z mocy ustawy:
 • Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • Osoby którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771).
 • Osoby które posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoby posiadające certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 • Posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.
 • Małżonkowie, wstępni lub zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pozostali cudzoziemcy (niewymienieni powyżej) mogą podejmować i odbywać kształcenie w języku polskim na zasadach odpłatności.

Wymagane dokumenty
Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 • Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 • Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub na podstawie umów międzynarodowych. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym w Polsce składają poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub trybie tzw. "starej matury" (należy okazać oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 • Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 • Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 • Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 • Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.
 
Studia drugiego stopnia:
 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 • Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 • Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów – lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych (należy okazać oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 • Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 • Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 • Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 • Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.
 
Studia podyplomowe:
 • Wniosek o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 • Ankieta osobowa uczestnika studiów podyplomowych (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 • Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej (należy okazać oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 • Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 • Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 • Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 • Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 • Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.
 
Rejestracja na studia 
 
Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów.
 
Masz problem z REKRUTACJĄ ON-LINE i założeniem swojego konta?
Skontaktuj się z nami!
 
Pomoc techniczna:
tel. 261-814-477
e-mail: support@akademia.mil.pl
 
Legalizacja pobytu