Chcę założyć nową organizację studencką

1. Informacja o utworzeniu organizacji – plik do pobrania u dołu strony
Informację o utworzeniu organizacji należy złożyć do Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej (za pośrednictwem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji).
 
Informacja powinna zawierać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji (jednostka, przy której uczelniana organizacja zamierza działać),
3) Imię i nazwisko opiekuna organizacji (nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej),
4) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji,
5) Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
6) Dane założycieli organizacji:
 
a) imię i nazwisko;
b) jednostka organizacyjna;
c) rok studiów;
d) nr albumu;
e) podpis.
 
7) Podpis opiekuna organizacji,
8) Podpis kierownika PJO.
 
2. Regulamin uczelnianej organizacji - wzór do pobrania u dołu strony
Każda organizacja musi dołączyć do informacji o jej utworzeniu regulamin uczelnianej organizacji.
 
Regulamin organizacji powinien określać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji,
3) Cele oraz sposoby ich realizacji,
4) Zasady nabywania i utraty członkostwa,
5) Sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
6) Sposób reprezentacji organizacji,
7) Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
8) Tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.
 
3. Uchwała
Do informacji o utworzeniu organizacji oraz regulaminu należy dostarczyć:
1) Uchwałę dot. regulaminu organizacji,
2) Uchwałę powołującą osobę do reprezentowania organizacji,
3) Protokół z posiedzenia dot. uchwalenia regulaminu organizacji oraz powołania osoby reprezentującej organizację.
 
4. Rejestracja uczelnianej organizacji
Warunkiem wpisu do rejestru uczelnianej organizacji jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutu Akademii Sztuki Wojennej i regulaminu studiów.
 
Kontakt
Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
bud. 94, p. 5