O Instytucie

„Litera prawa powinna być włączona do alfabetu” (S.J. Lec)
 
Z dniem 1 października 2019 r. Instytut Prawa rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza podległa bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi. 
 
Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 
 
Misją Instytutu Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach; przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu; uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym; a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 
Misją Instytutu jest również dążenie do osiągania coraz wyższej pozycji naukowej i dydaktycznej w kraju i za granicą. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia poprzez nieustanne doskonalenie oferty dydaktycznej, w tym dążenie do otrzymania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 
Zarówno kierunek prawo jak i administracja przyczyniają się również do realizacji strategicznych celów Akademii Sztuki Wojennej takich jak: umacnianie wiodącej pozycji Akademii w systemie edukacji wojskowej w środowisku krajowym, europejskim i sojuszniczym; utrwalanie i rozwijanie tradycji wojskowych oraz wartości patriotycznych; osiągnięcie najwyższych standardów w nauce i prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz zapewnienie najwyższej jakości kształcenia przyszłych kadr wojskowych i cywilnych.
 
Nowoczesne programy studiów wdrażają wytyczne zawarte w Priorytetowych kierunkach badań w resorcie Obrony Narodowej na lata 2017-2026, a także wpisują się w system edukacyjny zawarty w Strategii Cyberbezpieczństwa RP oraz w Programie „Polska na Space 19+” i opierają się na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.  
 
Na kierunku prawo realizujemy system kształcenia praktycznego. Naszym priorytetem jest zapewnienie studentowi maksymalnych możliwości nabycia umiejętności związanych ze stosowaniem prawa. Nasi absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery praktycznej i zdawać egzamin na wybraną aplikację prawniczą, jak również ze względu na specjalistyczny profil kształcenia i biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem wojskowym i obronnym, prawem bezpieczeństwa, prawem cyberprzestrzeni i nowych technologii oraz prawem lotniczym i kosmicznym będą mogli ubiegać się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, takich jak: Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Agencja Wywiadu czy też Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
 
Studia na kierunku administracja z założenia mają dawać Studentom wszechstronne i zróżnicowane wykształcenie bowiem mają charakter interdyscyplinarny. Oprócz nowoczesnego administrowania nasi studenci zetkną się również z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki czy też finansów publicznych (w tym finansów wojskowych). Studia te przygotują naszych Studentów do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, a także w firmach konsultingowych zarówno w kraju jaki za granicą.