Kontakt

Instytut Historii Wojskowej 
 
Dyrektor Instytutu 
dr Józef KOZŁOWSKI 
 
Sekretariat Dyrektora Instytutu 
(bud. 14, pok. 319) 
tel. 261-814-426