Wymagane dokumenty uprawniające do podjęcia studiów po zakwalifikowaniu się kandydata na studia

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej, kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów i dokonania wpisu na studia w punkcie składania dokumentów (w punkcie rekrutacyjnym) w terminie określonym w „Harmonogramie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021”.
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie*,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia*,
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • 2 fotografie papierowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wym. 35 x 45 mm,
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – opłatę dokonuje się na indywidualny nr konta kandydata,
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS – opłatę dokonuje się na indywidualny nr konta studenta przyznany po zakwalifikowaniu na studia,
  • w przypadku posiadania - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
* w przypadku składania zagranicznego świadectwa maturalnego / dyplomu ukończenia studiów wyższych tłumaczenie przysięgłe na język polski powinno być sporządzone przez:
-  osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub
-  osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
-  konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub
-  akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.