Szanowni Kandydaci I i II stopnia,
po dokonaniu rejestracji on-line prosimy o pilne dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów. Rejestracja on-line jest tylko pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego. Prosimy o dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego blok 94 pokój 11 za pobraniem przepustki w bloku nr 4.

WYMAGANE DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA NA STUDIA

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej,kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów i dokonania wpisu na studia w punkcie składania dokumentów (Księgarnia Akademii Sztuki Wojennej mieszcząca się przy bramie głównej uczelni) wymaganym terminie od 26.08.2020 r. do 11.09.2020 r. lub przesłanie kompletu dokumentów na adres: 

 

Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej  

Wydział Obsługi Studenta  

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

bud.94 p. 9  
00-910 Warszawa-Rembertów 

 

Wymagane dokumenty: 

- oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie*, 

- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia*, 


- ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego  
w internetowymsystemie rekrutacji i podpisana przez kandydata, 


- 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wym.35 x 45 mm, 


- w przypadku posiadania - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

* w przypadku składania zagranicznego świadectwa maturalnego / dyplomu ukończenia studiów wyższych tłumaczenie przysięgłe na język polski powinno być sporządzone przez: 

osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub 


- osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub 


- konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub 


- akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom. 

 

Regulamin studiów - https://aszwoj.bip.gov.pl/regulaminy/regulaminy.html

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":

od 4 maja 2020 r.
 
Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
21 sierpnia 2020 r.
 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
25 sierpnia 2020 r.
 
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
26 sierpnia - 11 września 2020 r. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów!
 
Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
14 września 2020 r. 
 
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
 
Rekrutacja dodatkowa na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online" i składanie dokumentów:
15-30 września 2020 r. 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH - CUDZOZIEMCY