side image
Rejestracja online
zobacz więcej

ZASADY REKRUTACJI

 • ZASADY REKRUTACJI - I stopień i jednolite magisterskie
  Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).
   
  REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
   
  Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
   
  Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnich miejscach listy zakwalifikowanych na dany kierunek preferowani będą absolwenci klas mundurowych.
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.:
  Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
  Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:
  Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu.
  Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
  Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
  Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
  Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)
  Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej. 
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ IB ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB
  Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury. 
   
  Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.
   
  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO
  1. Na pierwszy rok studiów licencjackich przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego (na podstawie złożonych dokumentów), laureaci następujących olimpiad:
  1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap):
   
  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  Olimpiady Języka Angielskiego,
  Olimpiady Języka Niemieckiego,
  Olimpiady Języka Francuskiego,
  Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  Olimpiady Języka Łacińskiego,
  Olimpiady Języka Białoruskiego,
  Olimpiady Filozoficznej,
  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  Olimpiady Artystycznej,
  Olimpiady Historycznej,
  Olimpiady Chemicznej,
  Olimpiady Biologicznej,
  Olimpiady Fizycznej,
  Olimpiady Geograficznej,
  Olimpiady Informatycznej,
  Olimpiady Matematycznej.
   
  2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w ASzWoj.
  2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego:
  Olimpiady Geograficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii,
  Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii,
  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie,
  Olimpiady Języka Polskiego są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka polskiego,
  olimpiad językowych z języków nowożytnych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego,
  Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki,
  Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii,
  Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki,
  Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii,
  Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki.
   
  Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.
  Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.
  ***
  Przypominamy, że rejestrację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, a rekrutacja przebiega zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie.
  Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
  Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
  Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
  Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
  Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA ZNAJDZIESZ W OPISIE POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW.
   
  Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • ZASADY REKRUTACJI - II stopień
  PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
  podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
  W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
  Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
  WK = Od+Os+T
  gdzie:
  Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
   
  dla oceny "celująca" 5.50
  dla oceny "bardzo dobra" 5.00
  dla oceny "dobra plus" 4,50
  dla oceny "dobra" 4,00
  dla oceny "dostateczna plus" 3,50
  dla oceny" dostateczna 3.00.
   
  Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
  T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji. 
   
  W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
   
  PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 

  Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
   
  Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
   
  Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
   
  Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
   
  Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • ZASADY REKRUTACJI - studia podyplomowe

  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie w internetowym systemie rejestracji.

   

  Rekrutacja na studia prowadzona będzie do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, w wysokości 85 zł.

   

  Opłatę rekrutacyjną wnosi się w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.

   

  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednej formie studiów podyplomowych.

   

  Warunkiem przyjęcia na określone studia podyplomowe jest dostarczenie do 30.09.2021 r. dokumentów uprawniających do wpisania kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych.

   

  Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej powyżej kwoty.

   

  Kandydat, który zarejestrował się na więcej niż jedną formę studiów podyplomowych i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdej z nich, ostatecznego wyboru formy, na której rozpocznie studia, dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych.

   

  Kandydatowi, który nie został przyjęty na studia z powodu nieuruchomienia studiów, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną.

   

  Zwrotu dokonuje się na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

   

  Szczegóły precyzuje ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA – KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ z dnia 12.07.2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademicki 2021-2022.

HARMONOGRAM REKRUTACJI (UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na studia I i II stopnia została przedłużona do 15 października!)

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA
  UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia została przedłużona do 15 października!
   
  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": Od 4 maja 2021
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 7 lipca 2021
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 9 lipca 2021
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 12 – 16 lipca 2021
   Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
  • Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
   
  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydaci, którym odmówiono przyjęcia na studia otrzymają decyzję administracyjną Rektora-Komendanta.
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  Proces rekrutacji cudzoziemców:
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
   
  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji.
   
  Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta. Od decyzji o odmowie przyjęcia  przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  Dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).
  Znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych ASzWoj.
   
  Cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób które w dniu 1.10.2021 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się  zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii, lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": Od 4 maja 2021
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 7 lipca 2021
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 9 lipca 2021
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 12 – 16 lipca 2021
   Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
  • Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadknie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.     
   
  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydaci, którym odmówiono przyjęcia na studia otrzymają decyzję administracyjną Rektora-Komendanta.
   
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   

  Proces rekrutacji cudzoziemców:

   

  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

   

  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji.

   

  Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta. Od decyzji o odmowie przyjęcia  przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   

  Dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).

  Znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych ASzWoj.

   

  Cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób które w dniu 1.10.2021 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się  zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii, lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA
  UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia została przedłużona do 15 października!

  • Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie informatycznym "Rekrutacja": Od 4 maja 2021
  • Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 31 sierpnia 2021
  • Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej: 3 września 2021
  • Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 8–29 września 2021
   Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
  • Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej: Sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydaci, którym odmówiono przyjęcia na studia otrzymają decyzję administracyjną Rektora-Komendanta.
   
  Od decyzji o której mowa powyżej przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  Proces rekrutacji cudzoziemców:
   
  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia na wybranym kierunku studiów z powodu braku miejsc, mogą zostać przyjęci na kierunek studiów, na który limit miejsc nie został wyczerpany. takim przypadku nie przeprowadza się dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
   
  O wynikach postępowania w sprawie przyjęcia na studia (wpisania na listę osób zakwalifikowanych)  kandydaci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji  na stronie internetowej ASzWoj w zakładce KANDYDAT w postaci wykazu numerów kandydatów wygenerowanych podczas rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji.
   
  Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora-Komendanta. Od decyzji o odmowie przyjęcia  przysługuje wniosek do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
  Dokument potwierdzający wykształcenie wydany w systemie szkolnictwa innego niż Rzeczpospolitej, musi spełniać kryteria określone w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).
  Znajomość języka polskiego powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem lub potwierdzona testem ze znajomości języka polskiego przeprowadzonym przez Studium Języków Obcych ASzWoj.
   
  Cudzoziemiec wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia składa w tej sprawie podanie do Rektora-Komendanta. W przypadku osób które w dniu 1.10.2021 r. nie mają ukończonych 18 lat, do podania dołącza się  zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie kształcenia w Akademii, lub poświadczone przez notariusza zaświadczenie o uznaniu za pełnoletnią przez prawo kraju swojego pochodzenia.
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie w internetowym systemie rejestracji.

   

  Rekrutacja na studia prowadzona jest od 4 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

   

  Warunkiem przyjęcia na określone studia podyplomowe jest dostarczenie do 30.09.2021 r. dokumentów uprawniających do wpisania kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych.

   

   

  Szczegóły precyzuje ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA – KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ z dnia 12.07.2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademicki 2021-2022.

AKTUALNE OPŁATY

 • Opłaty dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
  OPŁATA REKRUTACYJNA
   
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.
   
  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów. Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty.
   
  Kandydat który zarejestrował się na więcej niż jednym kierunku studiów i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdym z nich, ostatecznego wyboru kierunku na którym rozpocznie studia dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę studentów.
   
  Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na pisemny wniosek zainteresowanego.
   
  OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA - 4000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA - 2020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  OPŁATY ZA STUDIA STACJONANRE I NIESTACJONARNE DLA CUDZOZIEMCÓW (z wyłączeniem cudzoziemców ustawowo zwolnionych z wnoszenia opłat)
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
 • Opłaty dla studiów podyplomowych
  OPŁATA REKRUTACYJNA
   
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia.
   
  W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów. Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów. Wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty.
   
  Kandydat który zarejestrował się na więcej niż jednym kierunku studiów i został wpisany na listę osób zakwalifikowanych na studia na każdym z nich, ostatecznego wyboru kierunku na którym rozpocznie studia dokonuje najpóźniej w dniu składania dokumentów uprawniających do wpisania na listę studentów.
   
  Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną na pisemny wniosek zainteresowanego.
   
   
  OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE
   
  MBA D&S
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 16.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 8.200 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 7.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 3.520 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 890 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
   
  Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 5.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.520 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 640 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  Global Affairs and Diplomacy
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 10.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 5.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 1.265 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 2.500 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 1.270 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 325 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06
   
  Studia podyplomowe z pozostałych zakresów
   
  OPŁATA JEDNORAZOWA – 4.000 PLN
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10
  - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA SEMESTRALNA – 2.020 PLN na każdy semestr
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10
  - semestr letni - wpłata do 15.03
   
  OPŁATA MIESIĘCZNA – 515 PLN na każdy miesiąc
  - semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01
  - semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06

WYMAGANE DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

 • Wymagane dokumenty

  Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej, kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do złożenia poniższych dokumentów i dokonania wpisu na studia w punkcie składania dokumentów (przy Bramie Głównej Akademii (koło ronda)) w wymaganym terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji lub przesłanie kompletu dokumentów na adres:

   

  Oddział Organizacji Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej
  Wydział Obsługi Studenta
  al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
  bud. 25 p. 80
  00-910 Warszawa-Rembertów

   

   

  Wymagane dokumenty:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie*,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia*,
  • ankieta osobowa wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w internetowym systemie rekrutacji i podpisana przez kandydata,
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – opłatę dokonuje się na indywidualny nr konta kandydata,
  • w przypadku posiadania - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
   
  * w przypadku składania zagranicznego świadectwa maturalnego / dyplomu ukończenia studiów wyższych tłumaczenie przysięgłe na język polski powinno być sporządzone przez:
  - osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  - osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  - konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub
  - akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.
   
   
   

  CUDZOZIEMIEC

   

  Wymagane dokumenty:

   

  Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:*

   

  -podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub na podstawie umów międzynarodowych. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym w Polsce składają poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub trybie tzw. "starej matury" (należy okazać oryginał do wglądu).

  -kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu);

  -dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego);

  -kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);

  -dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.

   

  Studia drugiego stopnia:*

  -podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów – lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych (należy okazać oryginał do wglądu);

  -kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu);

  -dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego);

  -kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);

  -dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.

   

  Studia podyplomowe:*

  -wniosek o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -ankieta osobowa uczestnika studiów podyplomowych (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego);

  -poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej (należy okazać oryginał do wglądu);

  -kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu);

  -dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego);

  -kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);

  -dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał);

  -zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.

   

  * w przypadku składania zagranicznego świadectwa maturalnego / dyplomu ukończenia studiów wyższych tłumaczenie przysięgłe na język polski powinno być sporządzone przez:

  -osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  -osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  -konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub

  -akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.