Informacja o wysokości stypendium Szkoły Doktorskiej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 2 ust.5 pkt.1 Regulaminu stypendium dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 24 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu  stypendium dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej oraz w związku ze zmianą w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2 stycznia 2023 r. poz. 16) wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej od 1 stycznia 2023 roku została ustalona:
 
- w wysokości 2668 PLN brutto
 
Wypłaty stypendium dokonuje się „z góry" do dziesiątego dnia każdego miesiąca.