Informacja dla kandydatów do stopnia doktora

Uzyskanie stopnia doktora możliwe jest w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości jedynie w trybie eksternistycznym, zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
 
Aby ubiegać się o stopień doktora w trybie eksternistycznym należy:
  • indywidualnie, spośród profesorów Akademii znaleźć kandydata na promotora swojej rozprawy doktorskiej, przeprowadzić z nim konsultacje oraz uzyskać jego zgodę na sprawowanie opieki promotorskiej,
  • pod opieką kandydata na promotora przeprowadzić badania wstępne, opracować koncepcję pracy, przeprowadzić badania zasadnicze oraz opracować rozprawę doktorską,
  • uzyskać certyfikat znajomości językowej na poziomie B2,
  • kandydaci, którzy nie ukończyli studiów doktoranckich zapoznają się z wymaganiami związanymi z uzyskaniem efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji i zdając odpowiednie egzaminy uzyskują poświadczenie tych kwalifikacji. Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone zostaną w oddzielnym dokumencie, który zostanie opublikowany po zakończeniu procedury jego opracowania;
  • około 3-4 miesiące przed wydrukowaniem (złożeniem) rozprawy doktorskiej, należy złożyć wniosek do przewodniczącego Rady dyscypliny o wyznaczenie promotora,
  • po pomyślnym wyznaczeniu przez Radę dyscypliny promotora oraz zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy złożyć do przewodniczącego Rady dyscypliny wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wniosek ten inicjuje zasadniczy tok tego postępowania.
 
Uwaga:
Proszę mieć na uwadze, że obecnie nie istnieje procedura otwarcia przewodu doktorskiego, dlatego wszczynanie postępowania następuje wtedy, gdy praktycznie finalizujemy opracowywanie rozprawy doktorskiej. 
 
 
Dokumenty do zapoznania się: 
  • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (Załącznik do uchwały Nr 98/2020 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 25 listopada 2020 r.),
  • Szczegółowy zakres czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (załącznik do Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 25 lutego 2021 r.),
  • Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (algorytm),
  • Wzory dokumentów.