OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA W WARUNKACH
ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
I W CZASIE WOJNY”
23–24 listopada 2021 r.


ORGANIZATORZY
Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Towarzystwo Wiedzy Obronnej

CELE KONFERENCJI
Celem planowanego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy naukowej na temat współczesnych uwarunkowań i charakteru działań państwa, jego władz publicznych, administracji, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Znaczenie tej problematyki wzrasta w obliczu analizy współczesnego środowiska bezpieczeństwa Polski oraz złożonych międzynarodowych interakcji politycznych, militarnych, ekonomicznych oraz społecznych. Niepewności aktualnych i przyszłych, przewidywanych i trudno przewidywalnych zdarzeń, okoliczności i stanów rzeczy towarzyszy zacieranie się granic pomiędzy bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, między poszczególnymi stanami funkcjonowania państwa, a także trudności w jednoznacznym zidentyfikowaniu aktu agresji, wobec różnych regularnych i nieregularnych form i metod przemocy (zbrojnej)  między państwami. Współczesne konflikty często przybierają formę hybrydową a cele polityczne osiąga się innymi sposobami, niż do tej pory. Funkcjonowanie władz publicznych i społeczeństwa w takich warunkach oraz w czasie wojny wymaga szczególnego wysiłku, zaś pojawiające się na tym podłożu pytania, podjęcia debaty i prac o charakterze naukowym.

PANELE TEMATYCZNE
– zewnętrzne zagrożenie państwa i napaść zbrojna w ujęciu prawa międzynarodowego i krajowego. Aspekty materialne i formalne;
– prawno-organizacyjne zasady działania administracji publicznej i organów dowodzenia Sił Zbrojnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
– ochrona i bezpieczeństwo granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
– zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
– zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
– koncepcja struktury powiązań funkcjonalnych systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu obronnego państwa, stosownie do wymagań wynikających z istoty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i napaści.

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI
Akademia Sztuki Wojennej
00–910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
Bud. 14 oraz bud. 56

PLANOWANY PRZEBIEG KONFERENCJI
– rozpoczęcie Konferencji nastąpi o godz. 11.00 w dniu 23 listopada;
– po sesji plenarnej oraz panelowej odbędzie się uroczysta kolacja;
– drugiego dnia Konferencji (24 listopada) przewiduje się podsumowanie efektów dyskusji w panelach oraz przeprowadzenie debaty podsumowującej.

Z uwagi na możliwe zagrożenie epidemiologiczne nie wyklucza się ewentualności przeprowadzenia Konferencji w trybie hybrydowym, bądź w szczególnym przypadku – zdalnie.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
prof. dr hab. Andrzej Glen
prof. dr hab. Jarosław Gryz
prof. dr hab. Mirosław Karpiuk
prof. dr hab. Waldemar Kitler – Przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Bogusław Pacek
prof. dr hab. Jacek Pawłowski
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
dr hab. Mirosław Banasik
dr hab. Katarzyna Dunaj
dr hab. Marek Fałdowski
dr hab. Weronika Jakubczak
płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak
dr hab. Bogdan Michailiuk
dr hab. Piotr Milik
płk dr hab. Piotr Płonka
dr hab. Krzysztof Prokop
płk dr hab. Andrzej Soboń
dr hab. Robert Socha
dr hab. Andrzej Zapałowski
gen. broni dr Sławomir Wojciechowski
dr Robert Boroch
dr Irmina Denysiuk
dr Piotr Hac
dr Krzysztof Janik
dr Malwina Kołodziejczak
dr Anna Korzeniowska-Bihun
ppłk dr Dariusz Nowak
dr inż. Zbigniew Skwarek
ppłk dr Wojciech Sójka
ppłk dr Jacek Stempień
dr Mariusz Wojciszko

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Irmina Denysiuk
dr Piotr Hac – Przewodniczący komitetu
dr Malwina Kołodziejczak
dr Justyna Kurek
dr Grzegorz Lewandowski
dr Piotr Pacek
dr Mariusz Wojciszko
mgr Marek Klasa
mgr Wojciech Szulc

KLUCZOWE TERMINY
– nadesłanie na adres mailowy organizatorów skanu wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia o uczestnictwie – do 20 września 2021 roku
– przekazanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa  w Konferencji – do 10 października 2021 roku
– dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Akademii Sztuki Wojennej, pod rygorem skreślenia z listy uczestników – do 29 października 2021 roku
– przesłanie na adres mailowy organizatorów pliku tekstowego w języku polskim z publikacją opracowaną zgodnie z wymogami edytorskimi – do 15 grudnia 2021 roku

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI
– udział czynny wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej monografii, certyfikatem uczestnictwa, poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy dzień konferencji, materiałami konferencyjnymi oraz udziałem w uroczystej kolacji – 350 zł
– udział czynny wraz z możliwością publikacji rozdziału w punktowanej monografii, certyfikatem uczestnictwa, poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy dzień konferencji oraz materiałami konferencyjnymi – 250 zł
– udział bierny wraz z poczęstunkiem na przerwach kawowych, obiadem w pierwszy
dzień konferencji – 70 zł
– opublikowanie rozdziału w punktowanej monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji) – 200 zł

Organizatorzy nie zapewniają noclegu, przekażemy natomiast informację o możliwej bazie hotelowej – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA oraz WYMOGI EDYTORSKIE znajdują się u dołu strony, w plikach do pobrania.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
dr Piotr Hac
tel. 602 379 728

dr Justyna Kurek