FAQ - Frequently Asked Questions PL

1. Czy mogę wziąć udział w programie Erasmus+ w ramach studiów niestacjonarnych? 
Tak. Na czas trwania semestru w uczelni zagranicznej studenci ze studiów zaocznych zostają tymczasowo przeniesieni na tryb stacjonarny.
 
2. Czy będąc beneficjentem programu Erasmus+ nadal przysługują mi pozostałe stypendia, które otrzymuję?
Tak. Wyjazd na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ nie odbiera stypendiów otrzymywanych dotychczas przez studenta. Dodatkowo, każda osoba biorąca udział w programie otrzymuje dofinansowanie na wyjazd z programu Erasmus+.
 
3. Czy studentom otrzymującym stypendium socjalne przysługuje dodatkowe dofinansowanie z programu Erasmus+?
Tak. Studentom otrzymującym stypendium socjalne, Program Erasmus+ oferuje alternatywne dofinansowanie ze środków Projektu PO WER wypłacane w złotówkach.
 
4. Czy po powrocie z wymiany będę musiał/a nadrabiać różnice programowe?
Nie. Każdy student w procesie rekrutacji musi dostarczyć Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń. PUZ to Twoja gwarancja pełnego uznania okresu studiów odbytych w zagranicznej uczelni po powrocie do ASzWoj. Od staranności tego dokumentu zależy Twój Learning Agreement oraz pełne uznanie pobytu. PUZ przedstawia zestawienie wszystkich polskich przedmiotów i ich zagranicznych odpowiedników. Dziekan wydziału potwierdza swoim podpisem, iż wybrane przedmioty stanowić będą część programu studiów w Akademii oraz, że po ich zdaniu, okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w ASzWoj.
 
5. Jakie ubezpieczenie powinienem/powinnam posiadać biorąc udział w programie Erasmus+?
Przed wyjazdem student zobowiązany jest do założenia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz wykupienia ubezpieczenia NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków (np. ISIC lub Euro 26).
 
6. Czy możliwe jest przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na kolejny semestr? 
Tak. Chęć przedłużenia pobytu w uczelni zagranicznej o kolejny semestr należy zgłosić przed zakończeniem trwania mobilności.
 
7. Jak przebiega rekrutacja na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+? Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest zarejestrowanie się w internetowym systemie Mobility Online. Aplikacja pokazuje jakie poszczególne kroki należy zrealizować
i przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji. Do Biura Erasmus należy dostarczyć takie dokumenty jak: formularz rekrutacyjny, dokument potwierdzający kompetencje językowe, Transcript of Records (wykaz wszystkich przedmiotów, które student dotychczas realizował w ASzWoj), Porozumienie o Uznaniu Zaliczeń, Learning Agreement (program studiów w uczelni zagranicznej), podanie do dziekana oraz wniosek aplikacyjny.
Wszystkie dokumenty generowane są w systemie Mobility Online. Zadaniem studenta jest wypełnienie ich prawidłowo oraz złożenie własnoręcznego podpisu.
Dodatkowo, każdy student zobowiązany jest do założenia karty EKUZ oraz wykupienia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
8. Jak wygląda rekrutacja na praktyki w ramach Erasmus+?
Rekrutacja trwa przez cały rok. Kandydaci muszą dostarczyć osobie odpowiedzialnej za praktyki zagraniczne wypełnione i podpisane podanie o wyjazd, CV w języku angielskim, wypełniony i podpisany przez instytucję przyjmującą Learning Agreement for traineeships (pierwsza część before mobility) oraz dane do umowy. Na praktyki może wyjechać każdy student który ukończył 1 rok studiów licencjackich i zaliczył pozytywnie semestr poprzedzający wyjazd. Niedawni absolwenci uczelni także mogą odbyć praktykę. Musza oni zostać wybrani przez swoją macierzystą instytucję szkolnictwa wyższego w czasie ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć i ukończyć zagraniczną praktykę w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.
 
9. Gdzie mogę wyjechać na praktyki? 
Organizacją przyjmującą może być:
każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub
w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
– instytut badawczy;
– fundacja;
– szkoła/instytut/ośrodek edukacji
organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, w placówce dyplomatycznej własnego kraju, takich jak konsulat czy ambasada RP.
 
10. Gdzie mogę znaleźć oferty praktyk? 
Znalezienie praktyki to zadanie studenta. W poszukiwaniach interesującej oferty mogą pomóc m.in. strony: www.erasmus.org.pl (zakładka ‘Oferty praktyk’) oraz www.europlacement.com. Biuro Erasmusa udostępnia bazę partnerów, do których studenci już wyjeżdżali (znajduje się na stronie internetowej w zakładce Praktyki) oraz pomaga w kontakcie w wyjazdach na praktyki do uczelni partnerskich.
 
11. Czy mogę wyjechać na praktyki Erasmus+ w trakcie roku akademickiego?
Tak. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można odbyć w czasie wakacji jak również. podczas trwania roku akademickiego. Aby zrealizować praktyki w trakcie trwania semestru należy wcześniej otrzymać zgodę na indywidualną organizację studiów.
 
12. Czy mogę wziąć udział w programie jeśli nie zaliczyłem/am egzaminu i muszę powtarzać przedmiot?
Nie. Aby wziąć udział w programie nie można mieć żadnych zaległości w toku studiów. Wyjazd możliwy jest tylko po całkowitym zaliczeniu semestru.
 
13. Czy mogę być beneficjentem programu Erasmus+ więcej niż raz? 
Każdemu studentowi przysługuje ,,kapitał wyjazdowy” (do wykorzystania zarówno na studia jak i na praktyki). Jest to okres czasu na jaki można wyjechać w ramach programu Erasmus+. Jest to nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, bądź 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich.