Ewaluacja nauki

 • PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
   
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669
   
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818
   
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 2152) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002152
   
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (LINK) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf
   
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (LINK) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/d6882fe3e9f6fb600f439356e8cfb18d.pdf
   
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392
 • WYMOGI EWALUACJI
  • Obowiązkowej ewaluacji podlegają podmioty zatrudniające co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie);
   
  • Jeden pracownik może zadeklarować reprezentowanie nie więcej niż 2 dyscyplin naukowych;
   
  • Przy ocenie uwzględniane są indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie;
   
  • Osobami prowadzącymi działalność naukową są z definicji wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
   
  • W ewaluacji może zostać uwzględniony pracownik uczelni zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe, jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do tzw. „liczby N” w tych dyscyplinach;
   
  • Aby osiągnięcia naukowe zostały uwzględnione w ewaluacji, pracownik musi posiadać elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami: ORCID (Open Researcher and Contributor ID), powiązany z kontem w PBN (Polska Bibliografia Naukowa);
   
  • Udział czasu pracy w zadeklarowanej przez pracownika dyscyplinie naukowej liczony w przedziałach: 0,25 N/ 0,5N/ 0,75N/ 1N.
 • LICZBA N
  „LICZBA N” - to liczba pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie, czyli pracowników, którzy złożyli:
   
  • oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki albo sztuki i dyscyplinie naukowej albo artystycznej oraz
  • oświadczenie o zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową.
   
  Liczba N jest obliczana jako średnia liczba pracowników podmiotu, prowadzących  działalność naukową, z okresu objętego ewaluacją, ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem udziału czasu pracy poszczególnych osób związanych z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie. Liczbę N ustala się dla podmiotu jako średnią z wartości określonych w każdym roku objętym ewaluacją na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.
 • KRYTERIA EWALUACJI
  KRYTERIUM I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej
  W ramach tego kryterium ocenie podlegają:
  • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, które znalazły się w wykazie czasopism i materiałów punktowanych;
  • artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza wykazu;
  • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
  • patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, wyłączne prawa do odmian roślin.
  Powyższe osiągnięcia będą uwzględniane w ewaluacji tylko wtedy, gdy pracownik złoży oświadczenie upoważniające ewaluowany podmiot do wykazania tych osiągnięć w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach.  
   
  KRYTERIUM II - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych
  Efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze. W tym kryterium ocenie podlegają:
  • projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN i NCBR;
  • projekty finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
  • komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
  • usługi badawcze świadczone na rzecz podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
   
  KRYTERIUM III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  Ocena przeprowadzana jest na podstawie opisów, które udowodnią związek między prowadzonymi badaniami a funkcjonowaniem administracji, kulturą, ochroną zdrowia, itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelną ocenę wpływu badań na społeczeństwo i gospodarkę. 
 • SLOTY PUBLIKACYJNE
  SLOT PUBLIKACYJNY (inaczej: udział jednostkowy) – to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny zwłaszcza przy publikacjach wieloautorskich oraz przy ustalaniu limitów osiągnięć. 
  Pod pojęciem „liczby publikacji” należy rozumieć sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów.
  Limity publikacji zgłaszanych do ewaluacji:
  • na 1 pracownika prowadzącego działalność naukową przypada nie więcej niż 4 sloty publikacyjne;
  • maksymalnie 3N publikacji i monografii w danej dyscyplinie;
  • osiągnięcie naukowe autora może zostać wykazane tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny;
  • w ewaluacji są uwzględniane maksymalnie 2 sloty publikacyjne związane z autorstwem monografii, redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców. Limit ten nie obejmuje monografii naukowych za 200 lub 300 punktów.
   
  OBLICZANIE SLOTU:
   
   1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1
   
  Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.
   
  Przykład: pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w latach 2017-2020 i deklarujący 100% udział czasu pracy w dyscyplinie może maksymalnie wykazać 4 x 1 x 1 = 4 sloty zapełnione publikacjami w tej dyscyplinie, jednak nie mniej niż 3 sloty. Natomiast pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy deklarujący 75% udział czasu pracy w dyscyplinie A oraz 25% udział czasu pracy w dyscyplinie B może wykazać maksymalnie: 4 x 1 x 0,75 = 3 sloty zapełnione publikacjami z dyscypliny A oraz 4 x 1 x 0,25 = 1 slot w dyscyplinie B, jednak nie mniej niż 2,25 slotów w dyscyplinie A i 0,75 slota w dyscyplinie B.
 • PODZIAŁ OSIĄGNIĘĆ Z LAT 2017-2018 / 2019-2020
  W ewaluacji za lata 2017-2020 suma slotów (udziałów jednostkowych) za uwzględniane w ocenie podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:
   
  • artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020 oraz
  • monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020
   – nie może być większa niż dwukrotność liczby N.
   
  Pozostałą liczbę osiągnięć (1N) można wypełnić jedynie artykułami naukowymi za lata 2017-2018 – punktowanymi według wykazu czasopism z 2017 r.
 • PRACOWNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ
  Pracownik prowadzący działalność naukową to osoba, która prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność artystyczną. Jest nią:
  • nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
  • pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w instytucie naukowym PAN lub w instytucie badawczym;
  • pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe, o ile faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach naukowych i o zaliczeniu do liczby N.
   
  Pracownik prowadzący działalność naukową na potrzeby ewaluacji pracownik składa następujące oświadczenia:
  • Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej;
  • Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
  • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej/artystycznej wyłącznie w jednym podmiocie w okresie objętym ewaluacją)
  • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej/artystycznej w więcej niż jednym podmiocie w okresie objętym ewaluacją).
 • PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
  • Artykuł opublikowany w latach 2017-2018 – wg wykazu czasopism punktowanych za lata 2013-2016, opublikowanego w komunikacie MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. 
   
  • Artykuł opublikowany w latach 2019-2020 – wg wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, opublikowanego w komunikacie MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. 
   
  • Monografia, rozdział, redakcja naukowa z lat 2017-2020 – wg wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, opublikowanego w komunikacie MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r. 
   
  PATENTY nie wliczają się do slotów, ale ich całościowa liczba dla dyscypliny jest ograniczona do 1N. Za każdy opublikowany patent podmiotom ewaluowanym przyznawane są następujące punkty:
   
  • 100 pkt – w przypadku przyznanego patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą w co najmniej jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
   
  • 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
   
  • 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
   
  • 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
   
  • 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.
 • IDENTYFIKATOR ORCID

  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – to unikalny, międzynarodowy identyfikator autorów publikacji naukowych. Służy do jednoznacznej identyfikacji autorstwa publikowanych prac, usprawnienia procedury rejestracji i publikacji w czasopismach naukowych, wykorzystywany jest też przez podmioty przyjmujące wnioski grantowe w celu zapoznania się z dorobkiem naukowym ich autorów. Zgodnie z „Konstytucją dla Nauki”, posiadanie numeru ORCID jest konieczne, aby dorobek naukowy pracownika został uwzględniony w ewaluacji.

   

  Identyfikator ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. https://orcid.org/0000-0005-1363-2189 ).

  Rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Konto w ORCID można zarejestrować  na stronie głównej www.orcid.org lub za pośrednictwem istniejącego konta użytkownika w PBN.

   

  Przydatne informacje na temat rejestracji identyfikatora ORCID i jego powiązania z kontem w PBN:  https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec 

 • PRZYDATNE LINKI:

  Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf

   

  Konstytucja dla Nauki: Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze i jednostki naukowe? https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

   

  Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego – zmiany po wejściu w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218.pdf