Egzamin z języka obcego dla doktorantów

Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Egzamin trwa 1,5 godz., na drugie zadanie części pisemnej przeznacza się 40 minut, na część ustną 35 minut, na omówienie egzaminu i ogłoszenie wyników 15 minut.
Część pisemna składa się z dwóch zadań:
- pierwsze: streszczenie pracy doktorskiej w języku obcym, wykonane samodzielnie,  które doktorant dostarcza nauczycielowi egzaminującemu, drogą mailową lub osobiście,  (1-2 strony papieru A4 czcionka 12 Times New Roman, odstępy 1,5),
- drugie: streszczenie artykułu w języku obcym (80-120 słów), otrzymanego w trakcie egzaminu (artykuł w jęz. polskim – 1800 – 2000 znaków – ok. 1 strona  A4).
Część ustną egzaminu stanowi rozmowa z kandydatem, której celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się słownictwem ogólnym, specjalistycznym (z zakresu pracy doktorskiej zdającego), polityczno-wojskowym oraz dotyczącym współczesnych wydarzeń na świecie.
Składa się ona z czterech części.
Pierwsza z nich obejmuje przedstawienie się kandydata oraz rozmowę na tematy ogólne, dotyczące życia codziennego, sposobów spędzania czasu wolnego, zainteresowań, upodobań, planów na przyszłość, środków transportu itp.
W drugiej części egzaminu zdający prezentuje główne zagadnienia zawarte w jego pracy doktorskiej i odpowiada na pytania egzaminatora, dotyczące omawianej tematyki oraz sposobu i metodologii  prowadzenia badań naukowych.
W trzeciej części zdający udziela odpowiedzi na jedno wylosowane pytanie z zakresu tematyki polityczno-wojskowej oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa / obronności.
W części czwartej egzaminujący zadaje pytania dotyczące wydarzeń w kraju i na świecie w ten sposób, aby zdający sformułował i uzasadnił swoje opinie. Tematyka obejmować może wiadomości polityczne, społeczne, naukowe, techniczne, wojskowe oraz kulturowe.
Oczekuje się, że sprawność mówienia kandydata odpowiadać będzie poziomowi B2 według „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego”.
Kandydat ma obowiązek zastosować się do opisanej poniżej procedury w celu przystąpienia do egzaminu doktorskiego z języka obcego.
 
Doktorant zgłasza się do Kierownika SJO ze skierowaniem na egzamin wystawionym przez sekretarza Rady Naukowej wydziału, na którym otworzył przewód doktorski.
Kierownik SJO wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu i odnotowuje informację na ten temat w „Wykazie egzaminów dla doktorantów” oraz wręcza doktorantowi skierowanie na egzamin.
Doktorant samodzielnie kontaktuje się z wyznaczonym nauczycielem (wykaz telefonów udostępnia sekretariat SJO) i uzgadnia z nim termin egzaminu nie wcześniej niż 7 dni od daty zgłoszenia. Doktorant zobowiązany jest do dostarczenia streszczenia swojej pracy doktorskiej w języku obcym nauczycielowi egzaminującemu nie później niż 5 dni przed egzaminem. Zdający zgłasza się na egzamin z protokołem egzaminacyjnym, otrzymanym na wydziale, na którym otworzył przewód doktorski.
Wynik egzaminu może być określony jako „pozytywny” lub „negatywny”.
W przypadku, gdy egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, doktorant ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu po upływie sześciu miesięcy (może wybrać inny język obcy).
 
Kandydat, który przedstawi certyfikat, potwierdzający znajomość języka obcego może być zwolniony z egzaminu na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (rozdz.1 §1 p. 4,  § 4 p. 5). Wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.