Działalność naukowa

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Wojskowy oraz badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Naukowcy ASzWoj uwzględniają w badaniach konieczność ciągłej modyfikacji zasad, form i sposobów użycia naszych sił zbrojnych w wielonarodowych operacjach NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Uczelnia, wykorzystując doświadczenia zdobyte przez polskich oficerów w strukturach międzynarodowych gromadzi unikalny, analityczny materiał badawczy, który stanowi podstawę do tworzenia nowoczesnych organizacyjnie i technologicznie narzędzi dowodzenia i zarządzania w sytuacjach wojennych i kryzysowych, w sieciocentrycznym środowisku działań. Pracownicy naukowi ASzWoj stanowią również wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze obszaru bezpieczeństwa  i obronności państwa.
Wyniki badań prowadzonych w ASzWoj upowszechniane są w czasopismach naukowych, monografiach, podręcznikach, skryptach oraz materiałach konferencyjnych.