Seminarium naukowe
„Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz środowisku społeczności lokalnych”


Organizator:
Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Instytut Zarządzania
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej

Termin: 28 czerwca 2021 r., godz. 9.00-12.00

Link do seminarium: meet.google.com/tew-mafr-azi

Cele seminarium:
  • Identyfikacja uwarunkowań i wyzwań w zakresie występowania dysfunkcji oraz patologii w organizacjach i w społeczności lokalnej.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie założeń oraz realizacji przedsięwzięć dotyczących profilaktyki występowania dysfunkcji oraz patologii zarówno w organizacjach, jak i społeczności lokalnej.
  • Propagowanie dobrych praktyk w walce negatywnymi zjawiskami w obrębie organizacji i społeczności lokalnych.

Komitet naukowy:

Przewodniczący:
dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie:
dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC – Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
prof. dr hab. Stanisław SIRKO – Dyrektor Instytutu Zarządzania – Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN – Akademia Sztuki Wojennej
dr Dariusz Szkołuda – Akademia Wojsk Lądowych
płk dr Zbigniew Redziak – Akademia Marynarki Wojennej
dr Aranka IGNASIAK-SZULC – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej
dr Marlena NIEMIEC – Akademia Sztuki Wojennej
dr Karina GÓRSKA-ROŻEJ – Akademia Sztuki Wojennej
dr Dorota KUREK – Akademia Sztuki Wojennej

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
dr Marlena NIEMIEC – m.niemiec@akademia.mil.pl

Członkowie:
dr Wiesław KRZESZOWSKI
dr Karina GÓRSKA-ROŻEJ


PLANOWANY PRZEBIEG SEMINARIUM

9.00-9.10 – Rozpoczęcie seminarium (Dziekan WZiD/Dyrektor IZ)

Panel 1. Dysfunkcje i patologie w społecznościach lokalnych
Moderator: dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL

9.10-9.25Doświadczenie przemocy domowej - przyzwolenie, znieczulica czy nieświadomość konsekwencji przez pracowników oświatowych? (dr Renata Gardian, Akademia Pedagogiki Specjalnej)
9.25-9.40Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jako sposób na podwyższanie poziomu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych (dr Karina Górska-Rożej, Akademia Sztuki Wojennej)
9.40-9.55Wpływ patologii społecznych na poczucie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych (dr Marlena Niemiec, Akademia Sztuki Wojennej)
9.55-10.20 – Dyskusja
10.20-10.40 – Przerwa

Panel 2. Dysfunkcje i patologie w organizacjach publicznych
Moderator: dr Marlena NIEMIEC

10.40-10.55Co odróżnia organizacje dobrą od patologicznej? Przykłady i inspiracje z pracy na podstawie doświadczeń z USA i z Polski (mgr Milena Żuchowska, Pine Tree Society)
10.55-11.10Patologiczne mechanizmy funkcjonujące w jednostkach samorządu terytorialnego (mgr Marta Zbrowska, Starostwo Powiatowe Przysucha)
11.10-11.25Niesprawności organizacji i funkcjonowania resortu Obrony Narodowej w kontekście standardów kontroli zarządczej (dr Marek Strzoda, Akademia Sztuki Wojennej)
11.25-11.45 – Dyskusja
11.45-12.00 – Podsumowanie i zakończenie seminarium

Założenia wstępne:
Dysfunkcje są określane, jako takie zjawiska, które wywierają niekorzystny wpływ na daną zbiorowość/system społeczny. Odziaływanie dysfunkcji powoduje pewne niekorzystne zmiany w tymże systemie. Można zatem powiedzieć, że dysfunkcja danej organizacji zakłóca jej prawidłowe funkcjonowanie, opracować działania naprawcze opracować działania naprawcze analogicznie zatem dysfunkcja odnosząca się do zarządzania wywołuje trudności w kierowaniu systemem tej organizacji. Dysfunkcje rozpatruje się w trzech płaszczyznach: całej organizacji (ogólnej), poszczególnych zespołów (zespołowej), poszczególnych pracowników - traktowanych (rozpatrywanych) w sposób indywidualny (indywidualnej). Za jeden z głównych obszarów, w którym bardzo często dochodzi do powstania nieprawidłowości – dysfunkcji uważany jest obszar społeczny organizacji. Chodzi tutaj głównie o charakter relacji zachodzących wśród członków społeczności tworzącej organizację. Do źródeł tych niesprawności można zaliczyć m. in.: brak otwartości na idee zgłaszane przez innych, uporczywe dążenie do zdobycia władzy, nieufność w stosunku do innych osób (współpracowników), udawane zachowania (sztuczne zachowywanie się), przyjmowanie agresywnego nastawienia do innych oraz manipulowanie informacjami.

Pojęcie patologii społecznej jest znane społeczeństwu już od dawna i najczęściej rozumiane jest jako zjawisko społecznego zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania instytucji społecznych pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez dane społeczeństwo. Istnieją dwa przejawy dysfunkcji człowieka. Pierwsza to patologia społeczna indywidualna. W tym przypadku nosicielami oraz przekaźnikami zachowań i cech negatywnych są poszczególne osoby. Druga to patologia życia zorganizowanego – przejawiająca się wtedy, gdy człowiek przyczynia się do oddziaływań niepożądanych w strukturach społecznych.

W odniesieniu do przedmiotu rozważań w trakcie seminarium, a więc szeroko rozumianych patologii społecznych to pod tym pojęciem będą się kryły takie zjawiska jak m.in.: alkoholizm, narkomania, przemoc, agresja. Wymienione patologie zaliczono do patologii indywidualnych. Poza tym można wskazać patologie, które wpływają na funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i są to m.in.: bezrobocie, bezdomność, prostytucja, czy zachowania przestępcze. Kolejnym obszarem, w którym patologie mogą występować to organizacje. Tutaj częstymi patologiami z jakimi przychodzi się zmierzyć pracodawcy to m.in.: mobbing, molestowanie seksualne, bulling, nepotyzm, czy korupcja. Zatem pojęcie patologii jest terminem pojemnym, w którym można zidentyfikować takie, które odnoszą się do społeczności lokalnych, jak i organizacji.

Istotnym aspektem podejmowania rozważań nad kwestią patologii oraz dysfunkcji, jest również uwzględnienie aspektów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem procedur profilaktycznych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do minimalizowania występowania wspomnianych dysfunkcji i patologii, ale także niwelowania ich negatywnych skutków dla osób, społeczności lokalnych i organizacji.

Przedstawione powyżej założenia i uwarunkowania stanowią podstawę zasadniczych rozważań skupionych wokół problematyki patologii w organizacji. Organizatorzy wyrażają nadzieję na konstruktywną i rzeczowa dyskusje zarówno teoretyków, jak i praktyków.