OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie
 

PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny

 

FORMY ZAJĘĆ
wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna
 
ADRESACI
Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP.
 
CELE
Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.
 
OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność: Planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: taktyką Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP (WOT), organizacją zabezpieczenia i wsparcia wojsk w działaniach militarnych, zasadami i organizacją prowadzenia działań nieregularnych, organizacją logistyki wojskowej, organizacją i prowadzeniem rozpoznania wojskowego oraz organizacją pracy na stanowisku dowodzenia oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej.

 

Specjalność: Praca analityczno-sztabowa. W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość zapoznać się z: ilościowymi i jakościowymi metodami analizy danych, identyfikacją cyberzagrożeń, ocena środowiska działań militarnych, strukturą i wyposażeniem armii innych państw, funkcjonowaniem Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, analizą przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym.

 

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH
Studia obejmują sześć semestrów oraz praktykę zawodową w wymiarze 24 tygodni. Studia mają charakter studiów zawodowych. W trakcie studiów kształtowana będzie postawa patriotyczna, poszanowanie dla tradycji narodowych oraz wartości i tradycji oręża polskiego. W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach wojskowo-historycznych, podróżach studyjnych, ćwiczeniach studyjnych wspólnie z żołnierzami zawodowymi kształcącymi się w uczelni.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?

Absolwent kierunku studiów „dowodzenie” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w specjalnościach: planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej, praca analityczno-sztabowa, które będą umożliwiać:

 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie taktycznym;
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej;
 • wspieranie komórek organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Absolwent kierunku dowodzenie będzie znał m.in.:

 • terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem terminologii kierowania i dowodzenia;
 • istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji, a także zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi;
 • podstawy, istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne, procedury oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu taktycznego;
 • procedury planowania, organizowania i kontrolowania działania jednostek organizacyjnych sił zbrojnych na poziomie taktycznym. 

Absolwent kierunku dowodzenie będzie potrafił m.in.:

 • wykorzystać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji i funkcjonowania pododdziałów i oddziałów wojsk lądowych i obrony terytorialnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji;
 • dokonywać, w czasie pokoju, kryzysu i wojny, oceny otoczenia bliższego i dalszego oddziałów i pododdziałów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w wojskach lądowych i obrony terytorialnej, identyfikować szanse i zagrożenia oraz zarządzać ryzykiem;
 • działać w ramach komórek funkcjonalnych stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego realizujących zadania w systemie narodowym i sojuszniczym;
 • pełnić rolę kierownika zespołu, planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania problemów organizacyjnych, dokonywać wyboru sposobu działania oraz podejmować decyzje w tym zakresie.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów I stopnia kierunku „dowodzenie” będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość:

 • ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych;
 • ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach WOT;
 • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Informatyka
 • Geografia
 • Matematyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku DOWODZENIE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "dowodzenie", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Wojciech Szczurkowski