Zarządzanie danymi bibliograficznymi

 • MENDELEY
  Mendeley jest narzędziem do tworzenia i zarządzania bibliografią, wymagającym logowania, dostępnym online, powiązanym z platformą Elsevier. https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/elsevieraccess/
   
  Umożliwia:
  • gromadzenie opisów bibliograficznych
  • dodawanie opisów bibliograficznych do grup
  • edytowanie opisów bibliograficznych
  • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
  • dobór formatu opisu bibliograficznego
  • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami
   
  Materiały informacyjne Mendeley https://www.mendeley.com/guides
 • ZOTERO
  Zotero – wolny i otwarty program komputerowy służący do zarządzania bibliografią i przypisami bibliograficznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych. Program pozwala na automatyczne pobieranie danych bibliograficznych oraz pełnych tekstów (jeśli są dostępne) z internetowych katalogów bibliotecznych i dostosowywanie wyglądu przypisów w tekście, integruje się z przeglądarką internetową, a także z edytorami tekstu, m.in. z Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice.org Writer i NeoOffice. Producentem programu jest Centrum Historii i Nowych Mediów George Mason University. Nazwa programu wywodzi się z albańskiego słowa oznaczającego „doprowadzić do perfekcji”.
   
  Zapisane w bazie programu dane bibliograficzne można synchronizować przez
  • chmurę dostępną po zalogowaniu na stronie Zotero (usługa płatna lub darmowe 300 MB),
  • protokół WebDAV z prywatnym serwerem lub wybranymi usługami przechowywania danych (np. Google Drive).
   
  Materiały informacyjne https://www.zotero.org/
 • BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
  Bibliografią załącznikową jest wykaz źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy naukowej, uporządkowany najczęściej alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu pracy.
   
   
  Zasady redagowania ustalają normy:
  dla dokumentów drukowanych i elektronicznych
  PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji
   
  dla dokumentów w jęz. rosyjskim i innych słowiańskich
  PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie
   
  Przykłady opisów bibliograficznych
  ANTCZAK M., NOWACKA A.: Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa : Wydaw. SBP, 2008
   
  Publikacja dostępna w Bibliotece Głównej ASzWoj – Sygnatura: 9520/P
   
  Typy najczęściej cytowanych dokumentów wykorzystywanych przy pisaniu publikacji:
   
  1. Wydawnictwo zwarte (książka).
  2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat konferencyjny, hasło encyklopedyczne).
  3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie, dzienniku ustaw).
  4. Dokument elektroniczny.
   
  Ogólne zasady:
   
  1. elementy opisu należy podawać w języku i pisowni, w jakich występują w dokumencie na karcie tytułowej (a nie okładce),
   
  2. jeżeli w źródle występuje więcej niż jeden tytuł lub jeśli tytuł występuje w więcej niż jednym języku, należy podać tytuł wyróżniony. Jeżeli brak wyróżnień, należy podać tytuł wymieniony jako pierwszy,
   
  3. w przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, cytować należy najnowsze wydanie,
   
  4. gdy występuje więcej niż trzech autorów danej publikacji, należy podawać tylko pierwszego autora, uzupełniając skrótem "i in." lub "et al." [w nawiasach kwadratowych]. Opis takiej pozycji powinien zaczynać się od tytułu pracy,
   
  5. zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma (w przypadku artykułu); przy stosowaniu skrótów tytułów czasopism zaleca się korzystanie z bazy ISSN https://portal.issn.org/
  można również posługiwać się normą: PN-N-01178:1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych;
  Uwaga: Najnowsze tendencje, a także względy praktyczne, wskazują na coraz częstsze zamieszczanie w bibliografii załącznikowej pełnego brzmienia tytułu czasopisma.
   
  6. znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
  Uwaga: Zgodnie z nową normą, elementem obowiązkowym opisu książki (wydawnictwa zwartego) staje się ISBN (International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. 

Narzędzia bibliometryczne

 • InCites
  Narzędzia bibliometryczne służą do analizy dorobku naukowego. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) zostały uruchomione pilotażowe licencje do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).
   
  InCites, stworzone przez firmę Thomson Reuters (obecnie odpowiada za nie firma Clarivate), umożliwia dokonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science Core Collection od roku 1980. Dostarcza danych w formie wykresów i tabel, obejmujących dane i wskaźniki opracowane na podstawie trzech źródeł: badania reputacji, informacji demograficznych i finansowych pochodzących z analizowanych instytucji oraz informacji na temat czasopism, publikacji i cytowań pochodzących z baz Web of Science.
   
  Jak korzystać z InCites?
  1. Wejdź na platformę Web of Science (w sieci ASzWoj).
  2. Założ osobiste konto na Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie https://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/button-6/
  3. Zaloguj się do Web of Science i przejdź do zakładki InCites.
   
  Kompendium InCites
   
  InCites JOURNAL CITATION REPORTS
  Aktualna edycja JCR 2020 (dane za 2019 r.) 12 171 tytułów czasopism z 236 dyscyplin i 83 krajów, w tym 143 polskie czasopisma: 134 w edycji Science (wzrost o 1 tytuł) oraz 9 w edycji Social Science (wzrost o 1 tytuł).
 • SciVal
  SciVal umożliwia analizę danych zawartych w bazie Scopus, które oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań instytucji naukowych na całym świecie. Pozwala na analizę i wizualizacje wyników badań, zarówno swoich jak i innych naukowców. Zapewnia również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.
   
  Funkcje:
  1. Wizualizacja osiągnięć instytucji naukowych,
  2. Porównanie dokonań z innymi jednostkami,
  3. Ułatwienie oceny potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
  4. Analiza trendów w świecie nauki -  patrz opis https://www.elsevier.com/solutions/scival
   
  Jak korzystać z SciVal?
  1. Wejdź na platformę Scopus (w sieci ASzWoj).
  2. Założ osobiste konto do któregoś z serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus). Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.  
  3. Zaloguj się do Scopus i przejdź do zakładki SciVal.

Wskaźniki bibliometryczne

 • IMPACT FACTOR
  Bibliometria - to termin stosowany od 1969 r., po raz pierwszy sformułowany przez Alana Pritcharda jako „zastosowanie matematycznych i statystycznych metod do książek i innych środków komunikacji”. Wywodzi się z badań naukometrycznych i jest zbiorem metod matematycznych i statystycznych używanych do analizy piśmiennictwa naukowego. Opiera się na analizie danych bibliograficznych publikacji, według poszczególnych cech: czasopisma, autora, hasła klasyfikacji tematycznej czy państwa.
  Najpopularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi są:
  • Impact Factor
  • Indeks Hirscha
  Impact Factor (IF, wskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu) - jest to miara częstotliwości, z jaką artykuł z czasopisma był w danym roku cytowany. Stosunek liczby cytowań artykułów (C) opublikowanych w dwóch poprzednich latach, jakie czasopismo otrzymało w danym roku do sumy artykułów (A) z dwóch ostatnich lat.
  Oblicza się go, dzieląc liczbę cytowań artykułów (C) z danego czasopisma w Journal Citation Reports (JCR) za dany rok przez całkowitą liczbę artykułów (A), opublikowanych w tym czasopiśmie w dwóch poprzednich latach.
   
  Wzór na Impact Factor: IF(2019) = C(2017-2018) / A(2017-2018)
   
  C – całkowita liczba cytowań artykułów opublikowanych w latach 2017-2018
  A – liczba wszystkich artykułów opublikowanych w latach 2017-2018
   
  Impact Factor to średnia cytowań danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Pomaga ocenić znaczenie czasopisma, w zestawieniu z innymi z tej samej dziedziny. Obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) i Web of Science Core Collection (WoSCC).
  Przy określaniu liczby dokumentów za dany rok, bierze się pod uwagę jedynie publikacje recenzowane, czyli te oznaczone jako artykuły oraz artykuły przeglądowe. Inne typy dokumentów, takie jak noty edytorskie czy listy do redakcji nie są uwzględniane.
   
  Wskaźnik IF powinno wykorzystywać się jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany, nie uwzględnia on różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. IF jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego wraz z aktualizacją bazy JCR.
   
  Pięcioletni Impact Factor (5-Year Impact Factor, 5-IF) został wprowadzony w celu analizy wpływu czasopisma w większym przedziale czasu. Wskaźnik ten nie stanowi jednak średniej z IF z pięciu ostatnich lat. Oblicza się go w ten sam sposób, co IF, ale pod uwagę bierze się 5-letni okres.
   
  Sumaryczny Impact Factor - wskaźnik określający jakość dorobku naukowego autora. Stanowi sumę wartości IF czasopism, w których autor opublikował artykuły naukowe (IF zgodnie z rokiem publikacji).
  Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF.
   
  Wzór na sumaryczny Impact Factor: SIF = IF1 + IF2 +…+ IFn
   
  SIF – Sumaryczny Impact Factor autora
  IFn – Impact Factor czasopisma, w którym opublikowano artykuł (zgodny z rokiem publikacji)
 • INDEKS HIRSCHA
  Indeks Hirscha (ang. indeks h, h-index) – miernik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge'a. E. Hirscha jako wskaźnik, który określa wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzuje jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy. Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby punktacji i liczby cytowań. h-index wynosi h, gdy h publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej h razy. Np. gdy 10 z publikacji autora było cytowanych 10 lub więcej razy, jego indeks h jest równy 10.
   
  Indeks h można wyznaczyć przy pomocy kilku różnych narzędzi: Web of Science Core Collection (WoSCC). Scopus, Google Scholar za pomocą Publish or Perish (PoP). Wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą być inne, w zależności od zawartości bazy.
   
  Jak obliczyć indeks Hirscha w „Publish or Perish" i znaleźć swoje cytowania 
 • CITESCORE
  CiteScore to wskaźnik bibliometryczny, który stanowi miarę cytowalności czasopisma. Stosowany od 2016 r., jako jeden ze wskaźników opisujących czasopisma zindeksowane w bazie Scopus. Podstawą do jego obliczenia są wszystkie publikacje z danego okresu umieszczone w bazie Scopus (artykuły recenzowane, noty edytorskie, listy do redakcji).
   
  CiteScore za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres. Wskaźnik CiteScore nie jest znormalizowany, nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami (takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania), dlatego wykorzystywany jest do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny.
   
  Wskaźnik jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus. Do śledzenia cytowalności w bieżącym roku służy wskaźnik CiteScore Tracker aktualizowany co miesiąc.
 • SNIP
  SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – znormalizowany współczynnik wpływu publikacji umożliwiający porównywanie czasopism z różnych dziedzin. Obliczany jest dla źródeł indeksowanych w bazie Scopus. Mierzy wpływ cytowania czasopisma w zależności od ogólnej liczby cytowań w dyscyplinie, którą dane czasopismo reprezentuje. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który uwzględnia różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy. Oblicza się go raz w roku.
 • SJR
  SJR (Scimago Journal Rank) – wskaźnik nieznormalizowany, który określa miarę uznania czasopisma, tzn. zakłada, że cytowania nie są równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism. Podstawę do obliczania stanowią czasopisma zindeksowane w bazie Scopus. Przy pomocy SJR można określić średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych w okresie trzech lat, ale wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism, z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR, tym SJR danego tytułu będzie wyższy). Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa, tym wartości poszczególnych cytowań są niższe. SJR jest obliczany raz w roku. 
  Można go sprawdzić w serwisie SJR 

  (każde czasopismo indeksowane w bazie Scopus ma swój profil, dostępne są wskaźniki dyscyplin naukowych i czasopism, średnie liczby cytowań z poszczególnych lat, stosunek artykułów z cytowaniami do artykułów niecytowanych, rankingi czasopism i krajów).

Podstawy prawne

 • 1.1. 2020 (Dz.U.2020.1352)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001352
   
  Wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym w latach 2017-2018, niezamieszczonym w wykazie z 2017 roku oraz nieujętym we wskazanych w Rozporządzeniu bazach referencyjnych wynosi - 1 pkt (Dz.U.2020.1352 §1 pkt.16).
 • 1.2. 2019 (Dz.U.2019.392)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:
  Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (§9 ust. 1):
  • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
  • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
  Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
  Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
   
  Punktacja:
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.)
  • Każdy artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, które nie jest zamieszczone w wykazie ministerialnym, otrzymuje 5 punktów
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:
  Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (§10 ust. 1):
  • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
  • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
  Monografią naukową jest również:
  • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
  - na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  - na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
  • edycja naukowa tekstów źródłowych.

  Punktacja:
   
  • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.)

  Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów:
  - poziom I - wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze;
  - poziom II - wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyższe standardy, ale są też wiodącymi
  wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s. 41).

  • W przypadku wydawnictw niezamieszczonych w wykazie - recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii - uzyskują (na zasadzie ryczałtu) tyle samo punktów, zdecydowanie mniej niż wynosi punktacja za publikacje w wydawnictwach zamieszczonych w ministerialnym wykazie (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s. 42).

  • Ponadto w okresie przejściowym, wprowadzono w przypadku ewaluacji za lata 2017-2020 zasadę, że za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez wydawnictwo wydziałowe, które z jakichś przyczyn nie zostało uwzględnione w wykazie, będzie można przyznać taką samą liczbę punktów jak za monografię wydaną przez wydawnictwo ogólnouczelniane (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s. 43).

  • Monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie MNiSW otrzymało wydawnictwo ją wydające.

  • Publikacja naukowa jest uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. Oznacza to, że na przykład ta sama monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s. 28).

  • Wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny lub monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 25%.

   
 • 1.3. 2017-2018 (Dz.U.2016.0.2154), (Dz.U.2020.1352)
   
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY

  Definicja:

  Przez publikację naukową należy rozumieć recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:
  • opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust.1,

  • prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,

  • przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);
  Afiliacja (§2 pkt.13; §14 ust.1 i 3):
  Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wskazana przez autora. W przypadku publikacji lub monografii naukowej z więcej niż jedną afiliacją autora i wykazania jej przez różne jednostki naukowe, w tym niewskazania przez autora właściwej jednostki naukowej, publikację lub monografię zalicza się do osiągnięć tej jednostki, w której autor jest uwzględniony w liczbie N.

  Punktacja:

  • Wykaz czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r.

  • Recenzowana publikacja w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego zamieszczonej w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 punktów (§10 ust.1 pkt.4).

  • Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (§33 - baza Web of Science Core Collection). Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionej w części A wykazu Ministra – 15 punktów (§10 ust.1 pkt.5).

  • Wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym w latach 2017-2018, niezamieszczonym w wykazie z 2017 roku oraz nieujętym we wskazanych w Rozporządzeniu bazach referencyjnych wynosi - 1 punkt (Dz.U.2020.1352 §1 pkt.16).
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:

  Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki (§ 11 ust. 1):

  • stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

  • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

  • były poddane procedurze recenzji wydawniczych;

  • są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

  • posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

  Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą (§ 11 ust. 2):
  • nagroda Prezesa Rady Ministrów;
  • nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
  • nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
  • nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
  • prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
  • prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

  Do monografii naukowych nie zalicza się (§ 11 ust. 3):   

  • monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych;
  • powieści;
  • zbiorów poezji;
  • zbiorów opowiadań i reportaży;
  • pamiętników i dzienników;
  • wznowień monografii naukowych.

  Punktacja:

  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.0.2154)
   
 • 1.4. 2013-2016 (Dz.U.2013.0.191)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000191
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:

  Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

  • suplementach
  • zeszytach specjalnych
  • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
  • artykuły popularnonaukowe
  • artykuły o nienaukowym charakterze
  • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

  Punktacja:

  • 2013 - wykaz czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013 r.
  • 2014 - wykaz czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.
  • 2015 - wykaz czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2015 r.
  • 2016 - wykaz czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r.
  • Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 punkty (lata 2013-2016)
  • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 punktów (lata 2013-2014); 15 punktów (lata 2015-2016)
  • Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
  • Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 punktów, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 punkty
  • Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 punkt
   

  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:

  Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
  • zawierają bibliografię naukową;
  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
  • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

  Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.
  Atlasy i mapy w rozumieniu § 8 ust. 2 rozporządzenia należy kwalifikować następujący sposób:

  • atlas lub zbiór map, albo mapa z arkuszami - są monografiami
  • pojedyncze mapy lub arkusze - są rozdziałami
  • wszystkie powyższe elementy muszą mieć dodatkowo komentarz, który jest integralną częścią mapy ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
  Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:
  • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
  • skryptów i podręczników akademickich
  • powieści
  • zbiorów poezji
  • zbiorów opowiadań i reportaży
  • pamiętników i dzienników
  • wznowień monografii naukowych
  • wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone" ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

  Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej - z uwagi na jej specyfikę - w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.

  Punktacja:

  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.0.191)
  • Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
  • Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.
  • Wersje elektroniczne monografii naukowych opublikowanych w Internecie lub na płycie CD są punktowane, jeżeli posiadają ISBN oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
   
 • 1.5. 2011-2012 (Dz.U.2012.0.877)
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:

  Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

  • suplementach
  • zeszytach specjalnych
  • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
  • artykuły popularnonaukowe
  • artykuły o nienaukowym charakterze
  • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

  Punktacja:

  • 2011 - wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.
  • 2012 - wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.
  • Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj¬skim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) - 4 punkty (lata 2011-2012)
  • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 punktów (lata 2011-2012)
  • Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
  • Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) - 2 punkty
  • Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) - 1 punkt
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:

  Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
  • zawierają bibliografię naukową;
  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
  • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

  Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.
  Atlasy i mapy w rozumieniu § 8 ust. 2 rozporządzenia należy kwalifikować następujący sposób:

  • atlas lub zbiór map, albo mapa z arkuszami - są monografiami
  • pojedyncze mapy lub arkusze - są rozdziałami
  • wszystkie powyższe elementy muszą mieć dodatkowo komentarz, który jest integralną częścią mapy. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

  Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:

  • monograficznych artykułów opublikowa¬nych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
  • skryptów i podręczników akademickich
  • powieści
  • zbiorów poezji
  • zbiorów opowiadań i reportaży
  • pamiętników i dzienników
  • wznowień monografii naukowych.
  • wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone". ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

  Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej – z uwagi na jej specyfikę – w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.

  Punktacja:

  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 sierpnia 2012 r. (Dz.U.2012.0.877)
  • Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
  • Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.
  • Wersje elektroniczne monografii naukowych opublikowanych w Internecie lub na płycie CD są punktowane, jeżeli posiadają ISBN oraz odpowiedni rok wydania.  ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
   
   
 • 1.6. 2010 (Dz.U.2010.93.599)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000599
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:

  Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:
  • suplementach
  • zeszytach specjalnych
  • materiałach konferencyjnych
  • artykuły popularnonaukowe.

  Punktacja:

  • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 25 czerwca 2010 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 10 grudnia 2010 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r.
  • Publikacja w materiałach konferencyjnych z konferencji uwzględnionych w bazie Web of Science – 10 punktów
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:

   - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
   - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt

  • Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra.
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:

   
  Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące:
  • minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
  • minimum 3 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)

  Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości:
  • minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
  • minimum 0,5 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu) 

  Za monografie mogą być uznane:
  • edycje tekstów źródłowych
  • leksykografie

  Za monografie nie uznaje się:
  • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
  • powieści
  • zbiorów poezji
  • zbiorów opowiadań i reportaży
  • pamiętników i dzienników itp.
  • wznowień.

  Punktacja:
   
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. (Dz.U.2010.93.599)
   
 • 1.7. 2009 (Dz.U.2009.126.1044)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091261044


  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:
   
  Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:
   
  • suplementach
  • zeszytach specjalnych
  • materiałach konferencyjnych
  • artykuły popularnonaukowe.
   
  Punktacja:
   
  • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 25 czerwca 2010 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 10 grudnia 2010 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r.
  • Publikacja w materiałach konferencyjnych z konferencji uwzględnionych w bazie Web of Science - 10 punktów
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt
   
  • Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra.

  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:
   
  Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące:
   
  • minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
  • minimum 3 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)
   
  Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości:
   
  • minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
  • minimum 0,5 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)
   
  Za monografie mogą być uznane:
   
  • edycje tekstów źródłowych
  • leksykografie
   
  Za monografie nie uznaje się:
  • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
  • powieści
  • zbiorów poezji
  • zbiorów opowiadań i reportaży
  • wznowień.

  Punktacja:
   
  Zgodna z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.2009.126.1044)
 • 1.8. 2007 (Dz.U.2007.205.1489)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072051489
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:
   
  Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:
   
  • suplementach
  • zeszytach specjalnych
  • materiałach konferencyjnych
  • artykuły popularnonaukowe.
   
  Punktacja:
   
  • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.
  • Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową - komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.
  • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor - komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.
  • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 31 marca 2009 r.
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
   
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt
   
  • Redaktor naczelny czasopisma:
  - wyróżnionego w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10 punktów
  - o zasięgu międzynarodowym (innym niż powyżej) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny - 10 punktów
  - krajowego lub zagranicznego wymienionego w wykazie ministra, w języku  niepodstawowy dla danej dyscypliny – 6 punktów
   
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
   
  Definicja:
   
  Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 3 arkuszy wydawniczych.
  Rozdział w monografii naukowej lub podręczniku akademickim stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.
  Za monografie mogą być uznane:
   
  • edycje tekstów źródłowych
  • leksografie.
   
  Za monografie nie uznaje się:
   
  • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
  • powieści
  • zbiorów poezji
  • zbiorów opowiadań i reportaży
  • pamiętników i dzienników itp.
  • wznowień.
   
  Za podręczniki uznaje się także:
   
  • encyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych
  • słowniki o charakterze naukowym (nie popularnonaukowym).
   
  Podręcznik akademicki nie obejmuje:
   
  • skryptów wykładów i ćwiczeń
  • poradników zawodowych
  • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.
   
  Punktacja:
   
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U.2007.205.1489)
   
 • 1.9. 2005-2006 (Dz.U.2005.161.1359)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051611359
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:
   
  Za publikacje uznaje się artykuły zamieszczone w recenzowanym czasopiśmie:
  • wyróżnionym z listy filadelfijskiej (Master Journal List) ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii
  • zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badań są teksty kultury w tym języku tworzone
  • innym zagranicznym lub polskim o zasięgu co najmniej krajowym
  • krajowym o zasięgu lokalnym
  • w ujednoliconym wykazie czasopism wraz z uzupełnieniem.
   
  Punktacja:
   
  • Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 października 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r. (ujednolicony wykaz czasopism wraz z uzupełnieniem)
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
   
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym - 3 punkty
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym w jęz. etnicznym innym niż polski - 2 punkty
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie, w jęz. polskim – 1 punkt
  - w przypadku czasopism niewymienionych na liście czasopism 2005-2006, ale objętych listą punktową KBN (do 2004), liczba punktów nie może być mniejsza niż na tej liście
   
   
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
   
  Definicja:
   
  Za monografie uznaje się:
   
  • recenzowaną monografię naukową
  • recenzowany podręcznik akademicki.
   
  Punktacja:
   
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 sierpnia 2005 r. (Dz.U.2005.161.1359
   
 • 1.10. do 2004 (Dz.U.2001.146.1642)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011461642
   
   
  ARTYKUŁ NAUKOWY
   
  Definicja:
   
  Za publikacje uznaje się artykuły zamieszczone w:
   
  • w czasopiśmie z listy filadelfijskiej (Master Journal List) ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii
  • w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone (dotyczy Zespół Nauk Humanistycznych KBN)
  • w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim, o zasięgu co najmniej krajowym
  • w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym.
   
  Przez czasopismo lub wydawnictwo recenzowane należy rozumieć czasopismo lub wydawnictwo naukowe, w którym artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów; zasięg czasopisma określają miejsca pracy autorów publikacji, cytowania i prenumeraty.
  Lista czasopism jest tworzona przez zespoły KBN, w przypadku czasopism polskich obligatoryjnie, natomiast zagranicznych fakultatywnie.
   
  Nie przyznaje się punktów za publikacje umieszczone:
   
  • w wydawnictwach konferencyjnych, z wyjątkiem wskazanych na ogłoszonej przez zespół KBN liście cyklicznych, recenzowanych wydawnictw najpoważniejszych konferencji międzynarodowych,
  • w wydawnictwach jednostek naukowych o zasięgu lokalnym (biuletyny, przeglądy, doniesienia, prace, zeszyty naukowe itp.), jeżeli wydawnictwa te cechują się znaczącym udziałem publikacji autorów związanych z jednostką i małą liczbą cytowań w wiodących czasopismach krajowych.
   
  Punktacja:
   
  • Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych KBN
  • Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)
  • Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)
  • Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)
  • Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)
  • Zespół Nauk Medycznych (P-05) - dostęp w OIN BU
  • Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)
  • Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)
  • Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej (T-08)
  • Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)
  • Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
  • Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
  • Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
  • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
   
  - publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science Core Collection, jeżeli tytuł czasopisma nie został uwzględniony na listach czasopism punktowanych poszczególnych zespołów KBN lub posiada niższą punktację niż wynikająca z poniższych zakresów wartości wskaźnika Impact Factor (IF) w Journal Citation Reports (punktacja zależna od wartości IF): 10 punktów - IF = (0-2.000); 15 punktów - IF = (2.001-4.500); 24 punkty - IF = (4.501-∞);
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym - 6 punktów lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym - 3 punkty, nie umieszczonym na listach czasopism, ale indeksowanym w zagranicznych bazach danych;
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (czas. na listach z punktacją 0,5 pkt.) - 1 punkt
   
   
   
  MONOGRAFIA NAUKOWA
   
  Definicja:
   
  Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje:
   
  • skryptów wykładów i ćwiczeń,
  • poradników zawodowych,
  • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.
   
  Do oceny nie można przedstawiać wznowień publikacji. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych jednej jednostce, nie może przekraczać liczby punktów za monografię.
   
  Punktacja:
   
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 listopada 2001 r. (Dz.U.2001.146.1642)