Deklaracja dostępności

Akademia Sztuki Wojennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojsko-Polskie/ASzWoj.

Data publikacji strony internetowej: 2020.05.03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.04.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Większość filmów posiada napisy i tłumaczenie na PJM. Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów i tłumaczenia na PJM. Zdjęcia częściowo posiadają opis tekstowy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.04.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Karolina Rusin, redakcja@akademia.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261814753. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Akademii Sztuki Wojennej znajduje na terenie częściowo zamkniętym, usytuowanym w Warszawie, dzielnica Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, obiekty są dostępne w godzinach urzędowania. Wejście przez biuro przepustek, po uprzednim zgłoszeniu i okazaniu dokumentu tożsamości lub przez punkty kontroli dla osób posiadających akredytację. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Parkingi zewnętrzne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bez akredytacji, parkingi wewnętrzne są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale są niedostępne dla osób trzecich, nieakredytowanych. W niektórych budynkach są windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ale w niektórych budynkach są oznaczenia kontrastowe oraz są w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego on-line w budynku 25 lub przez stronę internetową ASzWoj. Do Akademii Sztuki Wojennej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (autobus nr 199, przystanek Emilii Gierczak 02).