Security and Defence Quarterly

"Security and Defence Quarterly" jest międzynarodowym czasopismem, poświęconym pogłębianiu wiedzy i zrozumienia teorii, badań i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony na skalę globalną. Czasopismo przyjmuje wysokiej jakości artykuły teoretyczne i badawcze z nowych, interdyscyplinarnych i tradycyjnych dziedzin bezpieczeństwa i obrony. Obszary badań obejmują między innymi wojskowy, polityczny, prawny, ekonomiczny, środowiskowy, cyber, społeczny aspekt badań nad bezpieczeństwem i przedstawiane są w wymiarze międzynarodowym.
 
Kwartalnik "Security and Defence Quarterly" wydawany jest od 2013 roku i jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach czasopism: ERIH PLUS, DOAJ, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, BazTech i wielu innych. Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku za publikację w kwartalniku "Security and Defence Quarterly" autor uzyskuje 70 punktów dla potrzeb tzw. oceny parametrycznej.
 

Cybersecurity and Law

Akademia Sztuki Wojennej w 2019 roku rozpoczęła wydawanie nowego czasopisma naukowego, tematycznie związanego z cyberbezpieczeństwem. Półrocznik „Cybersecurity and Law” stanowi forum do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat problematyki szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa jako obszaru związanego z działaniami zbrojnymi, zagrożeniami cybernetycznymi oraz zdolnością do obrony przed nimi, a także działaniami formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów prywatnych.

Problematyka prezentowana na łamach półrocznika dotyczy różnych aspektów cyberbezpieczeństwa – społecznych, politycznych, ekonomicznych, jak również prawnych. Tylko wielowymiarowe ujęcie tego zagadnienia pozwala na właściwą diagnozę sytuacji i sformułowanie odpowiednich wniosków. Zagrożenia cybernetyczne, zarówno dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, NATO, jak i poszczególnych państw, są coraz częstsze i trudniejsze do zidentyfikowania. W związku z tym należy podjąć stosowne działania – w tym także na płaszczyźnie naukowej – by podołać wyzwaniom pojawiającym się w cyberprzestrzeni. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw „Cybersecurity and Law”.

Potrzeba wdrożenia odpowiednich rozwiązań na rzecz cyberbezpieczeństwa (w tym m.in. prawnych) jest ciągle aktualna, co dotyczy również konieczności wzmocnienia zdolności do obrony przed atakami cybernetycznymi. Cyberobrona obecnie jest nieodłączną częścią obrony zbiorowej, w związku z tym, że cyberataki mogą prowadzić do powołania się na art. 5 traktatu założycielskiego NATO, mogą one mieć też podłoże terrorystyczne. Przestrzeń cybernetyczną uznaje się jako obszar działań zbrojnych i w związku z tym dostrzega się też konieczność coraz większego wzmacniania cyberobrony (cyberprzestrzeń została uznana za domenę operacyjną działań wojskowych). Akcentując militarny wymiar cyberbezpieczeństwa oraz publiczny – niemilitarny, nie należy zapominać o podmiotach prywatnych, których aktywność w znaczący sposób oddziałuje na cyberprzestrzeń.

W Polsce zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa stanowią bardzo ważny element polityki obronnej. Szczególne zadania w tym zakresie zostały powierzone Ministrowi Obrony Narodowej, który odpowiada m.in. za współpracę Sił Zbrojnych RP z właściwymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych działających w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 
 
***
Kontakt do redakcji czasopisma: cyber.law@akademia.mil.pl