KONKURS

Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, PROBLEMATYKI CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ
PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ (DEZINFORMACJI)


I edycja Konkursu Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dla Studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj z zakresu nowoczesnych technologii, problematyki cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej (dezinformacji).

 

 

 

Ogłoszenie i warunki konkursu

 

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim, jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP, w szczególności w obszarze nowoczesnych technologii, problematyki cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej (dezinformacji).

 

 

Tematy konkursu

 

  1. Nowoczesne technologie

  2. Cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, cyberzagrożenia

  3. Zagrożenia przestrzeni informacyjnej (dezinformacja)

  4. Konstytucyjne prawa obywateli a zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami oraz dezinformacją

  5. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania w obszarze nowoczesnych technologii, szeroko rozumianej problematyki cyberbezpieczeństwa oraz przestrzeni informacyjnej (dezinformacji).

 

 

Nagrody w konkursie

 
  • I miejsce – możliwość publikacji pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej) we fragmentach w czasopiśmie naukowym Akademii Sztuki Wojennej – „Cybersecurity and Law” (publikacja w 2021 roku) oraz nagrody rzeczowe

  • II miejsce – nagrody rzeczowe

  • III miejsce – nagrody rzeczowe

 

Warunki konkursu
 
Do konkursu Studenci zgłaszają własne prace magisterskie lub licencjackie, napisane w języku polskim i obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020 / 2021.

Prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej (pdf) na adres e-mail: sekretariat.acpc@akademia.mil.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

 

 

Dokumenty:

 

  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami autora (plik do pobrania).

  • Opinia promotora wraz z pisemną zgodą autora opinii (promotora) na jej wykorzystanie do celów konkursu (plik do pobrania).

 

Nadesłane prace będzie oceniać Kapituła Konkursowa powołana przez Dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Rektora – Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do dnia 15 września 2021 roku.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej do dnia 1 października 2021 roku.

 

Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

 

Przyznane nagrody rzeczowe zostaną oficjalnie wręczone laureatom konkursu na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2021 / 2022.