• 01
  CBB
  CBB
  Centrum Badań nad Bezpieczeństwem (CBB) jest jednostką analityczno-ekspercką Akademii, powołaną z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W ramach Centrum działają trzy ośrodki badawcze: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Prowadzą one działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, tworząc aktywną platformę współpracy między środowiskami analitycznymi w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ponadto Centrum jest jednostką wspierającą proces dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.
 • CSIKGW
  Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej Akademii Obrony Narodowej).Centrum zostało powołane do prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo oraz do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej. Wspiera dowództwa i sztaby szczebla taktycznego i operacyjnego w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie ćwiczeń wspomaganych komputerowo. We współpracy z Wydziałami oraz Centrami Akademii Sztuki Wojennej współorganizuje także ćwiczenia dla słuchaczy akademii.
  02
  CSIKGW
 • 03
  CSOPBMR
  CSOPBMR
  Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) jest jednostką dydaktyczną oraz analityczną w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz obszarów pochodnych. Misją CSOPBMR jest planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia (kształcenia) z obrony przed bronią masowego rażenia (w CSOPBMR oraz na Wydziałach Akademii), które zapewni uczestnikom kursów (studiów, w tym podyplomowych) pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, Centrum aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów istotnych dla doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP.
 • CDKO
  Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (CDKO) jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej powołaną do organizowania i prowadzenia oraz rozliczenia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy oraz pracowników RON, a także osób objętych programem rekonwersji i zadań zleconych.
  04
  CDKO