ZARZĄDZENIE Nr 50 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii w Akademii Sztuki Wojennej”

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I KSZTAŁCENIA (POSTANOWIENIA OGÓLNE)

ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WYKAZ APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY I DEFIBRYLATORÓW W BUDYNKACH ASZWOJ