OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, podróż studyjna 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 
 
CELE 
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.  
 
W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę: 
 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; 
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo; 
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.  
 
OPIS SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w następujących specjalnościach: 
 • bezpieczeństwo powszechne 
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • zarządzanie bezpieczeństwem 
 
 Specjalność bezpieczeństwo powszechne obejmuje przedmioty poruszające problematykę: zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym, obrony cywilnej i ochrony ludności, planowania cywilnego oraz świadczeń na rzecz obrony. 
 
W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty poruszające zagadnienia dotyczące przestępczości zorganizowanej i sposobów jej zwalczania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, kryminologii i kryminalistyki, ochrony danych osobowych, przygotowań obronnych w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem to nowa specjalność utworzona na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach prowadzonych zajęć studenci nabędą wiedzę przydatną do realizacji procesu zarządzania w obszarze bezpieczeństwa. Prowadzone przedmioty obejmują zagadnienia planowania i organizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, kierowania administracją rządową i samorządową oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. 
 
DROGA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii informacyjno-komunikacyjnych, planowanie zadań i organizację pracy  w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  
 
Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) posiadają odpowiednie umiejętności i kompetencje do realizacji czynności związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym.  
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.
 • Kandydacie!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:

dr Piotr Hac