OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.
 
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
 
CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 
Podczas ćwiczeń z przedmiotu "Kryminologia i Kryminalistyka" studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego mogli czerpać wiedzę od techników kryminalistycznych z Żandarmerii Wojskowej m.in. z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia oraz poznać najnowsze metody badawcze – w tym z wykorzystaniem skanerów 3D.
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w 3 specjalnościach:
  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
Specjalność Bezpieczeństwo powszechne obejmuje następujące główne przedmioty: Ochrona przed czynnikami masowego rażenia, Zarządzanie kryzysowe w NATO i Unii Europejskiej, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Ochrona infrastruktury krytycznej, Obrona cywilna, Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego.  
W ramach specjalności Bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty: Wiktymologia, Taktyka zwalczania przestępczości, Cyberprzestępczość, Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania przestępczości, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Ochrona osób mienia i infrastruktury.
Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo społeczne, to: Bezpieczeństwo społeczne państwa, Polityka społeczna i doradztwo zawodowe, Człowiek w sytuacji zagrożeń, Przywództwo społeczności lokalnych, Fundusze europejskie i programy pomocowe, Społeczne problemy funkcjonowania środowiska lokalnego.
Przedmiotami kierunkowymi w ramach studiów są: Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo kulturowe, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, Zarządzanie kryzysowe, Fundamentalizmy religijne, Migracje we współczesnym świecie oraz Edukacja dla bezpieczeństwa.
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.
Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów. W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych.
W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, która jest prowadzona w ramach praktycznego ćwiczenia wydziałowego oraz przygotowują pracę dyplomową.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.).
Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do analizowania, syntezy i wnioskowania zagadnień problemowych, obejmujących specyfikę bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Unii Europejskiej oraz środowiska międzynarodowego.
Posiada kompetencje i umiejętności organizowania działań ochronnych i prewencyjnych  służb, straży, inspekcji i instytucji państwowych mających na celu utrzymanie porządku prawnego państwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i zjawisk terroryzmu.
Ponadto absolwent posiada wiedzę w zakresie problematyki ochrony infrastruktury krytycznej państwa, minimalizowania skutków katastrof, awarii technicznych i klęsk żywiołowych, zagrożeń wynikających z fundamentalizów religijnych i migracji, wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.
 
Zajęcia w ASzWoj to nie tylko teoria! Studenci w ramach przedmiotu "ruch drogowy" uczetniczyli w ćwiczeniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych jednostek administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.
Z dumą informujemy, że studenci Akademii Sztuki Wojennej często stają na najwyższych stopniach podium podczas konkursów  naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Na zdjęciu laureaci międzynarodowej konferencji naukowej Secosaft 2019, która odbyła się w Rumunii.

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":
od 4 maja 2020 r.
 
Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
21 sierpnia 2020 r.
 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
25 sierpnia 2020 r.
 
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
26 sierpnia - 11 września 2020 r. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów!
 
Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
14 września 2020 r. 
 
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
 
Rekrutacja dodatkowa na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online" i składanie dokumentów:
15-30 września 2020 r. 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 
 
OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE 
Studia magisterskie 
 
OPŁATA JEDNORAZOWA - 4000 PLN
- dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
- dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
 
OPŁATA SEMESTRALNA - 2020 PLN na każdy semestr
- semestr zimowy - wpłata do 30.10
- semestr letni - wpłata do 15.03
 
OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
- semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
- semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06 

KONTAKT

Punkty rekrutacyjne:
tel. 261-813-137 lub 261-813-822
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8:00-15:00 pn-pt
 
Masz problem z rejestracją online?
e-mail: support@akademia.mil.pl
261 814 477