OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, podróż studyjna 
 
ADRESACI 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 
 
CELE 
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.  
 
W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę: 
 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; 
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo; 
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.  
 
OPIS SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w następujących specjalnościach: 
 • bezpieczeństwo powszechne 
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • zarządzanie bezpieczeństwem 
 
 Specjalność bezpieczeństwo powszechne obejmuje przedmioty poruszające problematykę: zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym, obrony cywilnej i ochrony ludności, planowania cywilnego oraz świadczeń na rzecz obrony. 
 
W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty poruszające zagadnienia dotyczące przestępczości zorganizowanej i sposobów jej zwalczania w wymiarze krajowym i międzynarodowym, kryminologii i kryminalistyki, ochrony danych osobowych, przygotowań obronnych w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 
Zarządzanie bezpieczeństwem to nowa specjalność utworzona na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach prowadzonych zajęć studenci nabędą wiedzę przydatną do realizacji procesu zarządzania w obszarze bezpieczeństwa. Prowadzone przedmioty obejmują zagadnienia planowania i organizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, kierowania administracją rządową i samorządową oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. 
 
DROGA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii informacyjno-komunikacyjnych, planowanie zadań i organizację pracy  w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  
 
Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) posiadają odpowiednie umiejętności i kompetencje do realizacji czynności związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym.  
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Kandydacie!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku

261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku

REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:

dr Piotr Hac