OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. Podróż studyjna 
 
ADRESACI 
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 
 
CELE 
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.  
 
W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę: 
 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo; 
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.  
 
OPIS SPECJALNOŚCI 
Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w następujących specjalnościach: 
 • bezpieczeństwo powszechne 
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • zarządzanie kryzysowe 
 
Specjalność bezpieczeństwo powszechne obejmuje przedmioty dotyczące funkcjonowania służb, straży i inspekcji; ochrony ludności i ratownictwa; roli i zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony cywilnej.  
 
W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę funkcjonowania podmiotów dbających o porządek publiczny w tym służb specjalnych, przeciwdziałania patologiom i przestępczości nieletnich, przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi. 
 
W ramach specjalności zarządzanie kryzysowe studenci zdobywają wiedzę w obszarze funkcjonowania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym, zadań realizowanych na poszczególnych szczeblach kierowniczych administracji i zarządzania kryzysowego, a także specyfiki zarządzania podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych. 
 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują sześć semestrów. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. W kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe, fakultatywne, a na semestrze 5 i 6 dodatkowo przedmioty modułu specjalnościowego, wybieranego na podstawie zainteresowań studentów. Po 4 semestrze realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów.  
 
W semestrze piątym studenci rozpoczynają pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe.  
 
W trakcie ostatniego semestru studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w ramach której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w całym toku studiów. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Studenci uzyskują kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych  technologii informacyjno-komunikacyjnych, planowanie zadań i organizację pracy  w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.
 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
 
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:

dr Klaudia Stachowiak