OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

PROFIL KSZTAŁCENIA
profil ogólnoakademicki

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, podróż studyjna

ADRESACI
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych.

CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę:
 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa narodowego;
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo;
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.

OPIS SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:
 • obrona narodowe
 • bezpieczeństwo społeczne
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa

Specjalność obrona narodowa obejmuje przedmioty, których treści programowe dotyczą m.in. struktury i funkcji systemu obronnego państwa, planowania obronnego, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej, ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa oraz zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej i podmioty prywatne na rzecz obronności państwa.

W ramach specjalności bezpieczeństwo społeczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę: zagrożeń społecznych, zadań z zakresu polityki społecznej państwa realizowanych przez administrację szczebla rządowego i samorządowego, rozwiązywania konfliktów społecznych, zapobiegania zjawiskom patologicznym.
 
W ramach specjalności analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej oceny zagrożeń i ich ryzyka oraz wiedzę w zakresie zadań i funkcjonowania instytucji międzynarodowych wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa i zwalczających działania o charakterze terrorystycznym.

DROGA DO DYPLOMU
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

UZYSKANE KOMPETENCJE
Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w szczególności za obronę państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi, społecznymi oraz terroryzmem.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, planowanie zadań i organizację pracy w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, gdzie realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe daje możliwości poszukiwania zatrudnienia w instytucjach, takich jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie oraz pozostałe i instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.


Ambasadorem studiów magisterskich na kierunku "bezpieczeństwo narodowe" jest dr Przemysław Gasztold - kontakt znajdziesz na dole strony!
 
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo narodowe", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Przemysław Gasztold