OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej, wojskowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.
 
Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
 
CELE
Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.
 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:
  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Zagrożenia bezpieczeństwa
W ramach specjalności Ochrona i obrona narodowa realizowane są następujące przedmioty: Gotowość obronna państwa, Planowanie obronne w państwie, Pozamilitarne przygotowania obronne, Obrona cywilna, Ochrona i obrona narodowa, Ochrona osób, mienia i infrastruktury.
Specjalność Zarządzanie kryzysowe, obejmuje: Zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego, WOT w systemie zarządzania kryzysowego, Ochrona ludności.
Główne przedmioty specjalności Bezpieczeństwo informacyjne, to: Bezpieczeństwo systemów łączności państwa, Wojna informacyjna, Social media a bezpieczeństwo informacyjne, Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym, Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacyjnego.
Bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność kształcąca w zakresu przedmiotów: Bezpieczeństwo na obszarze postsowieckim i azjatyckim, Bezpieczeństwo na obszarze euroatlantyckim, Bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Prognozowanie międzynarodowe, Terroryzm międzynarodowy, Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.
Specjalność Zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje przedmioty: Państwo i wojna, Zagrożenia przestrzeni kosmicznej, Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa, Międzynarodowe organizacje terrorystyczne, Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Zarządzanie konsekwencjami CBRN.
 
Zajęcia w ASzWoj to nie tylko teoria! Studenci w ramach przedmiotu "podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego" uczestniczyli w ćwiczeniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Dzięki temu młodzi naukowcy mogli poznać specyfikę służby w SOP, zasady prowadzenia czynności oraz uczestniczyć w pokazie sprzętu stosowanego w działaniach pirotechnicznych oraz zabezpieczających.
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW 
Pierwszy rok studiów obejmuje realizację przedmiotów ogólnowydziałowych (w semestrze pierwszym) oraz kierunkowych (w semestrze drugim).
W kolejnych semestrach zajęcia prowadzone są w grupach specjalnościowych. Semestr czwarty jest przeznaczony na opracowanie pracy dyplomowej.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ?
Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem różnych organów i podmiotów bezpieczeństwa, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym. W zależności od wybranej specjalności pogłębisz szczegółowe kompetencje z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony i obrony narodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego bezpieczeństwa informacyjnego lub zagrożeń bezpieczeństwa.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Harmonogram rekrutacji na rok 2020/2021

Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":
od 4 maja 2020 r.
 
Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
21 sierpnia 2020 r.
 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
25 sierpnia 2020 r.
 
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
26 sierpnia - 11 września 2020 r. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów!
 
Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
14 września 2020 r. 
 
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
 
Rekrutacja dodatkowa na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online" i składanie dokumentów:
15-30 września 2020 r. 

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 
 
OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE 
Studia magisterskie 
 
OPŁATA JEDNORAZOWA - 4000 PLN
- dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
- dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
 
OPŁATA SEMESTRALNA - 2020 PLN na każdy semestr
- semestr zimowy - wpłata do 30.10
- semestr letni - wpłata do 15.03
 
OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
- semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
- semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06 

KONTAKT

Punkty rekrutacyjne:
tel. 261-813-137 lub 261-813-822
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8:00-15:00 pn-pt
 
Masz problem z rejestracją online?
e-mail: support@akademia.mil.pl
261 814 477