OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne

PROFIL KSZTAŁCENIA
profil ogólnoakademicki

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, podróż studyjna

ADRESACI
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem), którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych.

CELE
Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę:
 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa narodowego;
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo;
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.

OPIS SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:
 • obrona narodowe
 • bezpieczeństwo społeczne
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa

Specjalność obrona narodowa obejmuje przedmioty, których treści programowe dotyczą m.in. struktury i funkcji systemu obronnego państwa, planowania obronnego, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej, ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa oraz zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej i podmioty prywatne na rzecz obronności państwa.

W ramach specjalności bezpieczeństwo społeczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę: zagrożeń społecznych, zadań z zakresu polityki społecznej państwa realizowanych przez administrację szczebla rządowego i samorządowego, rozwiązywania konfliktów społecznych, zapobiegania zjawiskom patologicznym.
 
W ramach specjalności analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej oceny zagrożeń i ich ryzyka oraz wiedzę w zakresie zadań i funkcjonowania instytucji międzynarodowych wspomagających zapewnienie bezpieczeństwa i zwalczających działania o charakterze terrorystycznym.

DROGA DO DYPLOMU
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

UZYSKANE KOMPETENCJE
Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w szczególności za obronę państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi, społecznymi oraz terroryzmem.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, planowanie zadań i organizację pracy w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, gdzie realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe daje możliwości poszukiwania zatrudnienia w instytucjach, takich jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie oraz pozostałe i instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.


Ambasadorem studiów magisterskich na kierunku "bezpieczeństwo narodowe" jest dr Przemysław Gasztold - kontakt znajdziesz na dole strony!
 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji.
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
PRZYJĘCIE REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE. 
 
Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. rekrutacji ogłasza listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w formie decyzji administracyjnej.
 
Od decyzji Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji kandydatowi przysługuje prawo odwołania w formie wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. rekrutacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo narodowe", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Przemysław Gasztold

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną.