OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne
 
PROFIL KSZTAŁCENIA
profil ogólnoakademicki
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, podróż studyjna
 
ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych.
 
CELE

Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

 

W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę:

 • z obszaru bezpieczeństwa, z uwzględnieniem specyfiki bezpieczeństwa narodowego;
 • niezbędną do określenia diagnozy współczesnych zagrożeń i wyzwań wpływających na bezpieczeństwo;
 • potrzebną do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa, a także roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.
 
OPIS SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:

 • obrona narodowe
 • bezpieczeństwo społeczne
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa 

Specjalność obrona narodowa obejmuje przedmioty, których treści programowe dotyczą: zapewnienia suwerenności i niepodległości Polski, nienaruszalności granic, powszechnego obowiązku obrony oraz zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej i podmioty prywatne na rzecz obronności państwa.

 

W ramach specjalności bezpieczeństwo społeczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę: zagrożeń społecznych, bezpieczeństwa socjalnego i demograficznego, zadań z zakresu polityki społecznej państwa realizowanych przez administrację szczebla rządowego i samorządowego, rozwiązywania konfliktów społecznych oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

 

W ramach specjalności analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej oceny zagrożeń i ich ryzyka, a także poznają skutki współczesnych zagrożeń zarówno militarnych, jak również niemilitarnych. W trakcie realizacji treści programowych kształtowane są umiejętności niezbędne do prognozowania zagrożeń i ich sutków dla bezpieczeństwa narodowego.

 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Studia obejmują sześć semestrów. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. W kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe, fakultatywne, a na semestrze 5 i 6 dodatkowo przedmioty modułu specjalnościowego, wybieranego na podstawie zainteresowań studentów. Po 4 semestrze realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów. W semestrze piątym studenci rozpoczynają pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W trakcie ostatniego semestru studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w ramach której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w całym toku studiów.
 
UZYSKANE KOMPETENCJE

Studia zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem organów i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, w szczególności za obronę państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi, społecznymi oraz terroryzmem.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają: prawidłową ocenę zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa państwa, rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, planowanie zadań i organizację pracy  w podmiotach i instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej gdzie realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

 

Kierunek bezpieczeństwo narodowe daje możliwości poszukiwania zatrudnienia w instytucjach, takich jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie oraz pozostałe i instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

 

 

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo narodowe", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Marcin Mazurek