OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne
 
PROFIL KSZTAŁCENIA
Profil ogólnoakademicki
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Adresatami kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja są wszyscy absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
 
CELE
Celem kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja jest kształcenie elit intelektualnych w zakresie możliwości analitycznych (w tym i wywiadowczych), kreowanie podstaw myślenia, wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa w regionie. Ten unikatowy w skali kraju kierunek studiów kładzie szczególny nacisk na kompetencje miękkie i potrzebne na rynku umiejętności, takie jak zarządzanie wizerunkiem, zarządzenie bezpieczeństwem, czy znajomość organów i kompetencji organów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.
 
OPIS SPECJALNOŚCI
Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja realizowane są w następujących specjalnościach:
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
 • analityka i prognostyka 
 
Specjalność dyplomacja i komunikacja polityczna prezentuje wiedzę z zakresu zagadnień i problematyki dyplomatycznej. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na kształcenie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień konsularnych, m. in. historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych. Wiedza ta poszerzona zostanie o kontekst komunikacyjny, gdzie kształcenie obejmować będzie szereg zagadnień praktycznych, takich jak zarządzanie eventami, zarządzanie wizerunkiem, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja międzykulturowa, branding narodowy, komunikacja polityczna. Student po ukończeniu tej specjalności uzyska przygotowanie ze znajomości podstawowych zagadnień konsularnych w obszarze europejskim i azjatyckim. Szeroki zakres uzyskanej wiedzy pozwoli mu zostać m. in. specjalistą do spraw kontaktów międzynarodowych czy specjalistą do spraw kontaktów z mediami.
 
Specjalność bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw Azji centralnej, południowej i wschodniej. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących azjatycki, a w szczególności chiński, indyjski i japoński potencjał naukowo-analityczny, główne i  znaczące ośrodki analityczne Azji, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru (zarówno europejskie, amerykańskie jak i azjatyckie), strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego Chin, Indii i Japonii. Student wybierający tę specjalność uzyska przygotowanie ze znajomości doktryn wojennych państw azjatyckich, rynku zorganizowanej przestępczości, struktury społecznej, religijnej i demograficznej, organizacji terrorystycznych, systemów medialnych, struktur opozycyjnych i rynków finansowych. Takie przygotowanie pozwoli uzyskać wysokie i cenione kwalifikacji do pracy w strukturach służb państwowych.
 
Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Akcentowane są umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia, jak: metodologia analizy, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, narzędzia badawcze w procesach społecznych i politycznych, studia nad przyszłością, analiza ryzyka, analiza danych, analiza systemowa, analiza biznesowa, analiza jakości i certyfikacji. Wybierając tę specjalność student uzyska szereg kompetencji prognostycznych i analitycznych. Specjalność ta ma za zadanie kształtować przyszłe kadry sektora prywatnego, w zakresie bezpieczeństwa i kontroli danych, analizy danych jakościowych, finansowych. Uzyskując szeroki zakres wiedzy społecznej i politycznej, absolwent tej specjalności stanie się także analitykiem politycznym, specjalistą do spraw bezpieczeństwa, specjalistą w zakresie prognoz i analiz.
 
DROGA DO DYPLOMU – PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW
Studia obejmują sześć semestrów. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. W kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe, fakultatywne, a na semestrze 5 i 6 dodatkowo przedmioty modułu specjalnościowego, wybieranego na podstawie zainteresowań studentów. Po 4 semestrze realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów. W semestrze piątym studenci rozpoczynają pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W trakcie ostatniego semestru studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w ramach której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w całym toku studiów.
 
UZYSKANE KOMPETENCJE
Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja kształcą przyszłych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji. Wszyscy absolwenci zostaną wyposażeni w doświadczenia i umiejętności pozwalające na konkurowanie na rynku pracy, a także na podjęcie studiów na wszystkich krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja to unikatowy w skali kraju kierunek ukierunkowany na kształcenie elit państwowych odpowiadających za jakość bezpieczeństwa kraju w regionie. W czasie trwania studiów położony jest nacisk na rozwój studenta w obszarze wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym. Absolwenci kierunku są zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych, kierownicy i członkowie projektów międzynarodowych. Absolwenci będą pożądanymi pracownikami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego w tym także w sektorze organizacji i instytucji międzynarodowych czy NGO.
 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka 
 • Kandydaci!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Klaudia Kwapisz