OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.
 
CELE
Pozyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Analiza newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, tworzenie regulacji i zasad postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.
 
OPIS SCECJALNOŚCI
Kierunek studiów kształci w zakresie dwóch specjalności:
  • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
  • walka informacyjna
Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni kształci takie umiejętności jak kreowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, utrzymanie ciągłości działania, konstruowanie testów penetracyjnych na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Całość specjalności ma za zadanie wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa użytkowania cyberprzestrzeni oraz utrzymywania bezpieczeństwa systemów operacyjnych. 
Specjalność walka informacyjna odnosi się do najnowszych zagrożeń hybrydowych. W tej specjalności absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy i identyfikacji treści propagandowych, walki z fake newsami, budowy strategii i doktryn walki informacyjnej, komunikacji i edukacji medialnej 3.0. Absolwenci tej specjalizacji posiadają szerokie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji, komunikacji poprzez umiejętność analizy semantycznej przekazu medialnego. 
 
"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.
Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów.
W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych, które następnie są realizowane w semestrze czwartym.
Studenci Akademii wielokrotnie są inicjatorami i organizatorami spotkań naukowych z udziałem wybitnych naukowców i reprezentantów kluczowych instytucji związanych z bezpieczeństwem.
 
JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą prawa w zakresie systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa.
Ponadto zdobędzie wiedzę obejmującą zagadnienia z obszaru antropotechnicznego bezpieczeństwa informacji i technicznych rozwiązań stosowanych w systemach bezpieczeństwa informacji oraz strategicznego komunikowania i cyberkomunikowania.
Absolwent będzie wykorzystać wiedzę obejmującą modelowanie zjawisk oraz zagrożeń i symulacji, różnego rodzaju procesów w obszarze projektowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zarządzania systemami BI i bezpieczeństwem informacji według uznanych standardów i norm, analizy systemów informacyjnych na różnych szczeblach zorganizowania państwa oraz w sektorze prywatnym, analizy ryzyka według norm i standardów dla różnych obszarów działalności, uwarunkowań administracyjno-prawnych, funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz innych podmiotów.
Będzie potrafił analitycznie różnicować zjawiska wojny informacyjnej, instrumentów stosowanych w narzędziach dezinformacji oraz możliwości obrony w sytuacji ewoluujących zagrożeń, e-komunikacji i komunikacji strategicznej.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.
 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
Os to ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE.
 
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punków kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez komisję rekrutacyjną w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do rektora.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Rejestracja kandydatów na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online":
od 4 maja 2020 r.
 
Zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
21 sierpnia 2020 r.
 
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej:
25 sierpnia 2020 r.
 
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia:
26 sierpnia - 11 września 2020 r. 
Uwaga! Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów!
 
Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
14 września 2020 r. 
 
Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej:
sukcesywnie w miarę zwalniania miejsc przez osoby z listy zakwalifikowanych na studia.
 
Rekrutacja dodatkowa na studia w internetowym systemie "Rekrutacja online" i składanie dokumentów:
15-30 września 2020 r. 

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 
 
OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE 
Studia magisterskie 
 
OPŁATA JEDNORAZOWA - 4000 PLN
- dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego - wpłata do 30.10 
- dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego - wpłata do 15.03 
 
OPŁATA SEMESTRALNA - 2020 PLN na każdy semestr
- semestr zimowy - wpłata do 30.10
- semestr letni - wpłata do 15.03
 
OPŁATA MIESIĘCZNA - 515 PLN na każdy miesiąc
- semestr zimowy - wpłata do 30.10, 05.11, 05.12, 05.01 
- semestr letni - wpłata do 15.03, 05.04, 05.05, 05.06 

KONTAKT

Punkty rekrutacyjne:
tel. 261-813-137 lub 261-813-822
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8:00-15:00 pn-pt
 
Masz problem z rejestracją online?
e-mail: support@akademia.mil.pl
261 814 477