OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. 
 
ADRESACI  
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy chcą pogłębić i poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. 
 
Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego obejmuje ochronę zarówno podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury, jak też kognitywnej sfery społeczeństwa przed całym spektrum nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych. Umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk i procesów oraz projektowania metod i strategii przeciwdziałania są obecnie poszukiwanymi kompetencjami zawodowymi. Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów bezpieczeństwa informacyjnego jest bardzo duże, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy jego wzrost. 
 
CELE  
Pozyskanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej. 
 
OPIS SPECJALNOŚCI
Kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo kształci w zakresie dwóch specjalności: 
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem 
  • walka informacyjna 
Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem kształci takie umiejętności, jak: kreowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, utrzymanie ciągłości działania, konstruowanie testów penetracyjnych na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Całość specjalności ma za zadanie wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa użytkowania tej cyberprzestrzeni przez całe spektrum podmiotów państwowych i prywatnych.  
 
Specjalność walka informacyjna odnosi się do najnowszych zagrożeń hybrydowych. W tej specjalności absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: metod i technik prowadzenia walki informacyjnej przez podmioty państwowe i pozapaństwowe a szczególnie w zakresie oddziaływania na kognitywną sferę społeczeństwa.  
 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa. 
 
Ponadto zdobędzie wiedzę i umiejętności obejmujące zagadnienia z obszaru antropotechnicznego bezpieczeństwa informacji i technicznych rozwiązań stosowanych w systemach bezpieczeństwa informacji oraz strategicznego komunikowania i cyberkomunikowania. 
 
Absolwent będzie wykorzystać wiedzę obejmującą modelowanie zjawisk oraz zagrożeń i symulacji, różnego rodzaju procesów w obszarze projektowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zarządzania systemami BI i bezpieczeństwem informacji według uznanych standardów i norm, analizy systemów informacyjnych na różnych szczeblach zorganizowania państwa oraz w sektorze prywatnym, analizy ryzyka według norm i standardów dla różnych obszarów działalności, uwarunkowań administracyjno-prawnych, funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz innych podmiotów. 
 
Będzie potrafił analitycznie rozpoznawać i różnicować zjawiska walki informacyjnej prowadzonej w różnych kanałach masowej komunikacji oraz projektować przedsięwzięcia przeciwdziałania tej walce wykorzystując umiejętności zdobywania najnowszych informacji o toczącej się walce tego typu z globalnej przestrzeni informacyjnej. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci tego kierunku są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych zarówno w organizacjach sektora publicznego w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, jak i w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych także sektora prywatnego, jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, inspektorzy, projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę. 

ZASADY REKRUTACJI

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny.
Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os).
W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).
Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
WK = Od+Os+T
gdzie:
Od to wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 
dla oceny "celująca" 5.50
dla oceny "bardzo dobra" 5.00
dla oceny "dobra plus" 4,50
dla oceny "dobra" 4,00
dla oceny "dostateczna plus" 3,50
dla oceny" dostateczna 3.00.
 
Os to ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 
T to ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną.
 
W przypadku, gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
REJESTRACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, A REKRUTACJA PRZEBIEGA ZGODNIE Z TERMINAMI OKREŚLONYMI W HARMONOGRAMIE.
 
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punków kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.
 
Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.
 
Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, pozostają na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 
Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną przez komisję rekrutacyjną w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do rektora.

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów wyższych zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany w systemie rejestracji kandydatów na studia. 
 
W ramach opłaty rekrutacyjnej kandydat zostaje zarejestrowany na jednym kierunku studiów oraz ma możliwość wskazania kierunku alternatywnego. 
 
Kandydat może się zarejestrować na więcej niż jeden kierunek studiów - wówczas opłata rekrutacyjna wynosi wielokrotność wskazanej wyżej kwoty. 
 
Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku, zwraca się wniesioną opłatę rekrutacyjną. 

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE:
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Skontaktuj się z nami - rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!
 
 
tel. 261-813-189 - godz. 12:00-14:00 od poniedziałku do piątku
 
261-813-137 - godz. 13:00-15:00 od poniedziałku do piątku
 
REJESTRACJA ONLINE:
Rejestracja online startuje 4 maja 2021 roku.
 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z:
tel. 261-814-477
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo informacyjne", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Paweł Stobiecki - studia stacjonarne
 
dr Tomasz Zawadzki - studia niestacjonarne