OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW 
Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne 
 
PROFIL KSZTAŁCENIA 
Profil ogólnoakademicki 
 
FORMY ZAJĘĆ 
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna. 
 
ADRESACI  
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy chcą pogłębić i poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. 
 
Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego obejmuje ochronę zarówno podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury, jak też kognitywnej sfery społeczeństwa przed całym spektrum nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych. Umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk i procesów oraz projektowania metod i strategii przeciwdziałania są obecnie poszukiwanymi kompetencjami zawodowymi. Zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów bezpieczeństwa informacyjnego jest bardzo duże, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy jego wzrost. 
 
CELE  
Pozyskanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej. 
 
OPIS SPECJALNOŚCI
Kierunek studiów bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo kształci w zakresie dwóch specjalności: 
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem 
  • walka informacyjna 
Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem kształci takie umiejętności, jak: kreowanie i dbanie o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, utrzymanie ciągłości działania, konstruowanie testów penetracyjnych na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Całość specjalności ma za zadanie wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa użytkowania tej cyberprzestrzeni przez całe spektrum podmiotów państwowych i prywatnych.  
 
Specjalność walka informacyjna odnosi się do najnowszych zagrożeń hybrydowych. W tej specjalności absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: metod i technik prowadzenia walki informacyjnej przez podmioty państwowe i pozapaństwowe a szczególnie w zakresie oddziaływania na kognitywną sferę społeczeństwa.  
 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują cztery semestry. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. Semestr drugi rozpoczyna nauczanie z przedmiotów kierunkowych oraz fakultatywnych rozszerzających wiedzę na wybranym kierunku. Od semestru trzeciego realizowane są także przedmioty specjalnościowe wybierane według zainteresowań studentów, umożliwiające zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności. W semestrze trzecim studenci rozpoczynają także pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w trakcie której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa. 
 
Ponadto zdobędzie wiedzę i umiejętności obejmujące zagadnienia z obszaru antropotechnicznego bezpieczeństwa informacji i technicznych rozwiązań stosowanych w systemach bezpieczeństwa informacji oraz strategicznego komunikowania i cyberkomunikowania. 
 
Absolwent będzie wykorzystać wiedzę obejmującą modelowanie zjawisk oraz zagrożeń i symulacji, różnego rodzaju procesów w obszarze projektowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zarządzania systemami BI i bezpieczeństwem informacji według uznanych standardów i norm, analizy systemów informacyjnych na różnych szczeblach zorganizowania państwa oraz w sektorze prywatnym, analizy ryzyka według norm i standardów dla różnych obszarów działalności, uwarunkowań administracyjno-prawnych, funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz innych podmiotów. 
 
Będzie potrafił analitycznie rozpoznawać i różnicować zjawiska walki informacyjnej prowadzonej w różnych kanałach masowej komunikacji oraz projektować przedsięwzięcia przeciwdziałania tej walce wykorzystując umiejętności zdobywania najnowszych informacji o toczącej się walce tego typu z globalnej przestrzeni informacyjnej. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE  
Absolwenci tego kierunku są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych zarówno w organizacjach sektora publicznego w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, jak i w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych także sektora prywatnego, jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, inspektorzy, projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę. 
  • Kandydaci!
    Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO!
    Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 
 
AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Paweł Stobiecki - studia stacjonarne
 
dr Tomasz Zawadzki - studia niestacjonarne