OPIS KIERUNKU

RODZAJ STUDIÓW
Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne.
 
PROFIL KSZTAŁCENIA
Profil ogólnoakademicki
 
FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 
ADRESACI 
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. Kierunek adresowany jest do osób, które chciałyby w przyszłości pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.   
 
CELE 
Pozyskanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej. 
 
OPIS SPECJALNOŚCI 
Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo realizowane są w następujących specjalnościach: 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem 
 
W ramach specjalności zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym prowadzone są przedmioty poruszające zagadnienia związane z systemem świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, zagrożeniami dla e-usług oraz oceną ryzyka ich wystąpienia, zapewnieniem ciągłości działania systemów informacyjnych, zasadami planowania, organizowania i prowadzenia audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym. 
 
Specjalność zarządzanie cyberbezpieczeństwem pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz możliwości przeciwdziałania im. Treści programowe poszczególnych przedmiotów pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zarządzaniem siecią, projektowaniem i tworzeniem systemów teleinformatycznych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, analizą ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a także bezpieczeństwem baz danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danego podmiotu. 
 
DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW 
Studia obejmują sześć semestrów. W trakcie semestru pierwszego realizowane są przedmioty ogólnowydziałowe. W kolejnych semestrach program studiów przewiduje przedmioty kierunkowe, fakultatywne, a na semestrze 5 i 6 dodatkowo przedmioty modułu specjalnościowego, wybieranego na podstawie zainteresowań studentów. Po 4 semestrze realizowana jest praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach i podmiotach związanych z kierunkiem studiów.  W semestrze piątym studenci rozpoczynają pracę z promotorem, pod kierunkiem którego będą pisać prace dyplomowe. W trakcie ostatniego semestru studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, w ramach której będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami nabytymi w całym toku studiów. 
 
UZYSKANE KOMPETENCJE 
Absolwent kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo będzie posiadać szerokie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Kompetencje te będą znajdować odzwierciedlenie w zdolności do: 
 • sprawnej realizacji zadań w obszarze tworzenia procesów i systemów bezpieczeństwa informacyjnego, walki informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, 
 • efektywnej komunikacji, 
 • organizacji pracy własnej i zespołowej, 
 • planowania rozwoju osobistego i współpracowników. 
 
Absolwent studiów posługując się zdobytą wiedzą, aktami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami będzie potrafił dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego szczególnie w cyberprzestrzeni oraz w prowadzonej przez państwa oraz podmioty pozapaństwowe walce informacyjnej, a także dokonać krytycznej analizy przyczyn i skutków tych zjawisk. 
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Absolwenci tego kierunku są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych zarówno w organizacjach sektora publicznego w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, jak i prywatnego, jako doradcy, specjaliści i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę.
 
 
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.
 
PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:
 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Kandydacie!
  Poznajcie Ambasadora kierunku BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO!
  Dowiedzcie się, dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kierunek studiów w ASzWoj!

KONTAKT

PUNKTY REKRUTACYJNE: 
Masz pytania dotyczące zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Zachęcamy kontaktu mailowego: 
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
  
Możesz także do nas zadzwonić: 
261-813-137 - godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku 
  
REJESTRACJA ONLINE: 
W razie problemów technicznych skontaktuj się z: 
e-mail: support@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-477 

AMBASADOR KIERUNKU:
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące istoty kierunku "bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo", możliwości rozwoju podczas studiów czy perspektyw zawodowych, napisz do naszego Ambasadora:
 
dr Tomasz Zawadzki