None

Zmiana danych osobowych

Student ASzWoj obowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania właściwego organu Akademii o zmianach w swoich danych osobowych
Szanowni Państwo, 
na podstawie regulaminów studiów, student obowiązany jest do „niezwłocznego powiadamiania właściwego organu Akademii o zmianach w swoich danych osobowych”,  oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) § 26 ust. 1 „w przypadku zmiany imienia lub nazwiska studenta dokonanej na podstawie: 1) aktu małżeństwa, 2) decyzji administracyjnej, 3) orzeczenia sądu – uczelnia wystawia dokumenty, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, na nowe imię lub nazwisko […]”. Należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dokument wskazany w rozporządzeniu do dziekanatu. Należy dostarczyć oryginalny dokument, aby Wydział Obsługi Studenta (dziekanat) mógł wykonać kopię do akt studenta.